5. ประเภทวิชาศิลปกรรม
     5.2. สาขาวิชาวิจิตรศิลป์
         5.2.2. ทักษะประติมากรรม ระดับ ปวช. ประเภท บุคคล
         กติกา / เอกสารที่เกี่ยวข้อง
              -ไม่มีข้อมูล-
         สอบถามข้อมูลการแข่งขัน
              -ไม่มีข้อมูล-
         กรรมการจัดการแข่งขัน
              นายสมบัติ นาหลวง    ประธานกรรมการ    ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่
              นายณรงค์ศักดิ์ ฟองสินธุ์    รองประธานกรรมการ    รองผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่
              นายวิทยา สุริยะ    กรรมการ    ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่
              นายวสันต์ เมฆฉาย    กรรมการ    ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่
              นางอำพร สาระมนต์    กรรมการ    ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่
              นายเสกสรรค์ สิงห์อ่อน    กรรมการ    ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่
              นายณัฐพล วงศ์สวย    กรรมการ    ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่
              นายกมล สาริกานนท์    กรรมการ    ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย
              นางอรพิน สืบทิม    กรรมการ    ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย
              นายพงษ์พิสิฐ ขันจันทร์แสง    กรรมการ    ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย
              นายสุรชิต ทะยะธง    กรรมการ    ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย
              นายกำพล ตรงเมธี    กรรมการ    ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย
              นางปานตา วิมลมิ่ง    กรรมการ    ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย
              นายพุทธา แก้วพิทักษ์    กรรมการและเลขานุการ    ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่
              นางสาวปวีณา พุ่มไม้    กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ    ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่
         กรรมการตัดสิน
              นายสุวิทย์ ใจป้อม    ศิลปินอิสระ   
              นายบรรจบ ปูธิปิน    ศิลปินอิสระ   
              นายศุภกานต์ ตุ่นหนิ้ว    ศิลปินอิสระ   
         สถานที่จัดการแข่งขัน
              แข่งขันที่ 002( วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย ) คลิ๊กเพื่อดูด้วย Google Maps
              พิกัด GPS   19.9097313,99.8367293
         เวลาจัดการแข่งขัน
              -ไม่มีข้อมูล-
         ผู้เข้าร่วมการแข่งขัน
   1. อศจ.นครสวรรค์    วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์
   นักศึกษา    1. นายปรัชญาวุธ บุญเกิด
   นักศึกษา    2. นายรักษิต ขำวารี
   ครูผู้ควบคุม    3. นายเชาว์ ลลิตกิตติกุล
   2. อศจ.ลำปาง    วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง
   นักศึกษา    1. นายเบญจรงค์ บัวโอภาส
   นักศึกษา    2. นางสาวรุ่งทิวา ศรีวิชัยมูล
   ครูผู้ควบคุม    3. นางอำพร สาระมนต์
   3. อศจ.สุโขทัย    วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย
   นักศึกษา    1. นายรัชภาพ น้อยจ้อย
   นักศึกษา    2. นายพงศกร คำคุ้ม
   4. อศจ.อุตรดิตถ์    วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์
   นักศึกษา    1. นายชาติปราโมทย์ เทศเอม
   ครูผู้ควบคุม    2. นายวสันต์ เมฆฉาย
   5. อศจ.เชียงราย    วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย
   นักศึกษา    1. นายธีรดนย์ วรรณมณี
   นักศึกษา    2. นายยี่ ไทยใหญ่
   ครูผู้ควบคุม    3. นางอรพิน สืบทิม
   6. อศจ.เชียงใหม่    วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่
   นักศึกษา    1. นายณัฐพงษ์ เขียวอ่อน
   นักศึกษา    2. นางสาวสุทธิดา เลาย้าง
   ครูผู้ควบคุม    3. นายณัฐพล วงศ์สวย
   7. อศจ.แพร่    วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่
   นักศึกษา    1. นายณนทกร สิริปิยะสิงห์
   ครูผู้ควบคุม    2. นางสาวจุฑาทิพย์ ฝั้นแบน