5. ประเภทวิชาศิลปกรรม
     5.2. สาขาวิชาวิจิตรศิลป์
         5.2.1. ทักษะการวาดภาพสีน้ำหุ่นนิ่ง ระดับ ปวช. ประเภท บุคคล
         กติกา / เอกสารที่เกี่ยวข้อง
              -ไม่มีข้อมูล-
         สอบถามข้อมูลการแข่งขัน
              -ไม่มีข้อมูล-
         กรรมการจัดการแข่งขัน
              นายสมบัติ นาหลวง    ประธานกรรมการ    ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่
              นายณรงค์ศักดิ์ ฟองสินธุ์    รองประธานกรรมการ    รองผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่
              นายเอกพล ไชยพรหม    กรรมการ    ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่
              นายพุทธา แก้วพิทักษ์    กรรมการ    ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่
              นางสาวศิริลักษณ์ สวัสดิ์รักษ์    กรรมการ    นักศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่
              นายกมล สาริกานนท์    กรรมการ    ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย
              นางอรพิน สืบทิม    กรรมการ    ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย
              นายพงษ์พิสิฐ ขันจันทร์แสง    กรรมการ    ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย
              นายสุรชิต ทะยะธง    กรรมการ    ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย
              นายกำพล ตรงเมธี    กรรมการ    ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย
              นางปานตา วิมลมิ่ง    กรรมการ    ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย
              นายเสกสรรค์ สิงห์อ่อน    กรรมการและเลขานุการ    ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่
              นางสาวจุฑาทิพย์ ฝั้นแบน    กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ    ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่
              นายธานี สังข์เอี้ยว    กรรมการ    ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่
              นางสาวกัณณิการ์ จันทรโกเมศ    กรรมการ    ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย
         กรรมการตัดสิน
              นายสุวิทย์ ใจป้อม    ศิลปินอิสระ   
              นายบรรจบ ปูธิปิน    ศิลปินอิสระ   
              นายศุภกานต์ ตุ่นหนิ้ว    ศิลปินอิสระ   
         สถานที่จัดการแข่งขัน
              แข่งขันที่ 002( วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย ) คลิ๊กเพื่อดูด้วย Google Maps
              พิกัด GPS   19.9097313,99.8367293
         เวลาจัดการแข่งขัน
              -ไม่มีข้อมูล-
         ผู้เข้าร่วมการแข่งขัน
   1. อศจ.นครสวรรค์    วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์
   นักศึกษา    1. นางสาวนิพาดา โพธิ์บุญ
   นักศึกษา    2. นางสาวดวงฤทัย ยิ้มสิน
   ครูผู้ควบคุม    3. นายเชาว์ ลลิตกิตติกุล
   2. อศจ.ลำปาง    วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง
   นักศึกษา    1. นางสาวชลิตา ชมพูสาย
   นักศึกษา    2. นายธนาธรณ์ จิตตา
   ครูผู้ควบคุม    3. นายเอกพล ไชยพรหม
   3. อศจ.สุโขทัย    วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย
   นักศึกษา    1. นางสาวนภัฎส์ชภรณ์ อินทรีย์
   นักศึกษา    2. นางสาวนัทวรรณ ด้วงพรม
   ครูผู้ควบคุม    3. นางสาวกัณนิการ์ จันทรโกเมศ
   4. อศจ.อุตรดิตถ์    วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์
   นักศึกษา    1. นางสาวธนพร สิงห์สวัสดิ์
   นักศึกษา    2. นางสาวจิรวรรณ ปัญญายงค์
   ครูผู้ควบคุม    3. นายธานี สังข์เอี้ยว
   5. อศจ.เชียงราย    วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย
   นักศึกษา    1. นายศุกร์ ปัญญา
   นักศึกษา    2. นางสาวเย็นจิต อางี
   ครูผู้ควบคุม    3. นายสุรชิต ทะยะธง
   6. อศจ.เชียงใหม่    วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่
   นักศึกษา    1. นายสิรวิชญ์ ศาสนมิติ
   นักศึกษา    2. นางสาวราตรี รุจิภาสอัมพร
   ครูผู้ควบคุม    3. นายเสกสรรค์ สิงห์อ่อน
   7. อศจ.แพร่    วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่
   นักศึกษา    1. นางสาวทัตชญา ฟูจิโอกะ
   นักศึกษา    2. นางสาวชนากานต์ วันตา
   ครูผู้ควบคุม    3. นางสาวจุฑาทิพย์ ฝั้นแบน