5. ประเภทวิชาศิลปกรรม
     5.1. สาขาวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิก/ สาขาวิชาเทคโนโลยีศิลปกรรม/สาขาวิชาดิจิทัลกราฟิก
         5.1.2. ทักษะการออกแบบ 3D แอนิเมชั่น ระดับ ปวส. ประเภท ทีม
         กติกา / เอกสารที่เกี่ยวข้อง
              -ไม่มีข้อมูล-
         สอบถามข้อมูลการแข่งขัน
              -ไม่มีข้อมูล-
         กรรมการจัดการแข่งขัน
              นายสมบัติ นาหลวง    ประธานกรรมการ    ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่
              นายณรงค์ศักดิ์ ฟองสินธุ์    รองประธานกรรมการ    รองผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่
              นางวิยะดา ชนาธินาถพงศ์    กรรมการ    ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่
              นายสุพจน์ ใจน้อย    กรรมการ    ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์
              นายจักรพงศ์ กลิ่นจันทร์    กรรมการ    ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์
              นางสาวจิราวรรณ สิริสาริกรณ์    กรรมการ    ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์
              นางสาวปิยธิดา ใจวัง    กรรมการ    ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง
              นายกมล สาริกานนท์    กรรมการ    ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย
              นายกำพล ตรงเมธี    กรรมการ    ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย
              นางสาวเมทินี ปัญญาฟู    กรรมการ    ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย
              นางสาวศิรดา ทองทำมา    กรรมการ    ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย
              นายสมศักดิ์ จันทร์พินิจ    กรรมการ    ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย
              นายธนกร โพธาชัย    กรรมการ    ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย
              นางสาวณัฐนรี วงศ์ธิมา    กรรมการและเลขานุการ    ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่
              นายสุรสิทธิ์ ปุสุรินทร์คำ    กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ    ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย
         กรรมการตัดสิน
              นายฟารุต สมัครไทย    ศิลปินอิสระ   
              นายกานต์ สภณรณฤทธิ์    อาจารย์ สำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดีย และการสร้างภาพ    มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
              นายกฤศ โตธนายานนท์    อาจารย์ คณะวิทยาการจัดการ วิชานิเทศศาสตร์ (การจัดการสื่อใหม่)    มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย
         สถานที่จัดการแข่งขัน
              แข่งขันที่ 002( วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย ) คลิ๊กเพื่อดูด้วย Google Maps
              พิกัด GPS   19.9097313,99.8367293
         เวลาจัดการแข่งขัน
              -ไม่มีข้อมูล-
         ผู้เข้าร่วมการแข่งขัน
   1. อศจ.นครสวรรค์    วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์
   นักศึกษา    1. นายชวนากร จุ้ยด้วง
   นักศึกษา    2. นายนนทวัฒน์ พรมโชติ
   2. อศจ.พิษณุโลก    วิทยาลัยอาชีวศึกษาพิษณุโลก
   นักศึกษา    1. นายกฤษณพล พูนจินดา
   นักศึกษา    2. นางสาวกันยารัตน์ เงินทอง
   ครูผู้ควบคุม    3. นางสาวอภิญญา คงสุขศรี
   3. อศจ.ลำปาง    วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง
   นักศึกษา    1. นายภาสกร บุญสิงห์
   นักศึกษา    2. นายมงคล รำไพ
   ครูผู้ควบคุม    3. นายณัฐพงษ์ สมบัติใหม่
   4. อศจ.สุโขทัย    วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย
   นักศึกษา    1. นายจักรพงศ์​ วัฒนชาญสิทธิ์​
   นักศึกษา    2. นายชญานิน​ นวมเอม
   ครูผู้ควบคุม    3. นางจุฑามาศ ช้อนนาค
   5. อศจ.อุตรดิตถ์    วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์
   นักศึกษา    1. นายหัสดินทร์ อินต๊ะ
   นักศึกษา    2. นายกรีนทร อ่วมนุ่ม
   ครูผู้ควบคุม    3. นายธวัชร์ ม่วงวงษ์
   6. อศจ.เชียงใหม่    วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่
   นักศึกษา    1. นางสาวอาภาวรรณ แซ่เตียว
   นักศึกษา    2. นายโป่ง ลุงออ
   ครูผู้ควบคุม    3. นายพีรพงษ์ วงค์วิชัย
   7. อศจ.แพร่    วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่
   นักศึกษา    1. นางสาวพีรดา วงศ์สวัสดิ์
   นักศึกษา    2. นายพงศธร สามารถ
   ครูผู้ควบคุม    3. นางสาววชิราภรณ์ รัศมี