4. ประเภทวิชาคหกรรม
     4.3. สาขาวิชาแฟชั่นและสิ่งทอ/ สาขาวิชาเทคโนโลยีแฟชั่นและสิ่งทอ/ สาขาเทคโนโลยีการออกแบบแฟชั่นและสิ่งทอ
         4.3.1. ทักษะการออกแบบและตัดเย็บเครื่องแต่งกาย ระดับ ปวช. ประเภท ทีม
         กติกา / เอกสารที่เกี่ยวข้อง
              -ไม่มีข้อมูล-
         สอบถามข้อมูลการแข่งขัน
              -ไม่มีข้อมูล-
         กรรมการจัดการแข่งขัน
              นายบัณฑิตย์ สิงห์ช่างชัย    ประธานกรรมการ    ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์
              นางสาวศศิรินทร์ มหาวงศนันท์    รองประธานกรรมการ    รองผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์
              นางวัฒนาพร ไชยวงค์    กรรมการ    รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคปัว
              นางสาวเยาวมาลย์ สมประสงค์    กรรมการ    ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่
              นางสาววิไล อาชาวัฒนกุล    กรรมการ    ครู วิทยาลัยเทคนิคแม่สอด
              นางสาวกาญจนา กลิ่นหอม    กรรมการ    ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์
              นางสาวมลฤดี สุธรรมรักขติ    กรรมการ    ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์
              นางสาวสาวิมล คำเพ็ง    กรรมการ    ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์
              นางสาวกุหลาบ เจริญศักดิ์    กรรมการ    ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย
              นางอมรทิพย์ สิงหากัน    กรรมการ    ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย
              นางสาวบุษกร เหล็กเพชร    กรรมการ    ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย
              นางสาวสุภาพร หนูฤทธิ์    กรรมการและเลขานุการ    ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์
              นางสาวธนัชชา ยมนา    กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ    ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์
              นายอนุวัฒน์ สังฆ์พัฒน์กุล    กรรมการ    ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์
              นายปนิตา เปี้ยตั๋น    กรรมการ    ครู วิทยาลัยการอาชีพป่าซาง
              นางสาวอรฉัตร ปันเงิน    กรรมการ    ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง
         กรรมการตัดสิน
              นายเอกราช ฉุยฉาย    ห้องเสื้อ ตึ่งโนงแอดติ้งเฮาท์    ตึ่งโนงแอดติ้งเฮาท์
              ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศมล สังคะรัตน์    อาจารย์ประจำสาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ สำนักวิชาสังคมศาสตร์    มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
         สถานที่จัดการแข่งขัน
              แข่งขันที่ 002( วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย ) คลิ๊กเพื่อดูด้วย Google Maps
              พิกัด GPS   19.9097313,99.8367293
         เวลาจัดการแข่งขัน
              -ไม่มีข้อมูล-
         ผู้เข้าร่วมการแข่งขัน
   1. อศจ.ตาก    วิทยาลัยเทคนิคแม่สอด
   นักศึกษา    1. นางสาวพัชรา วิรัชพิริยะกุล
   นักศึกษา    2. นางสาวศวิตา แซ่ลี
   นักศึกษา    3. นางสาวพัชรพร แซ่ย้าง
   2. อศจ.นครสวรรค์    วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์
   นักศึกษา    1. นางสาวเกวลิน แก้วบัวดี
   นักศึกษา    2. นายเจษฎาภรณ์ มังกร
   นักศึกษา    3. นางสาวศิลารัตน์ บัวสำลี
   3. อศจ.ลำปาง    วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง
   นักศึกษา    1. นายอัษฎาวุฒิ คำวงค์
   นักศึกษา    2. นายอดุลย์ฤทธิ์ โกวฤทธิ์
   นักศึกษา    3. นางสาวอุไลพร ใจมา
   ครูผู้ควบคุม    4. นางสาวปรินทร เขียวอ่อน
   ครูผู้ควบคุม    5. นายอาคม มหาดไทย
   4. อศจ.ลำพูน    วิทยาลัยการอาชีพป่าซาง
   นักศึกษา    1. นางสาวธิดา แซ่ย่าง
   นักศึกษา    2. นางสาวชมภูนุท จิรพันธ์พงศ์
   นักศึกษา    3. นางสาวอริสา แซ่ยะ
   ครูผู้ควบคุม    4. นางสาวฉลอง จันทร์คง
   ครูผู้ควบคุม    5. นายปนิตา เปี้ยตั๋น
   5. อศจ.อุตรดิตถ์    วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์
   นักศึกษา    1. นางสาวกิตติกานต์ คำชมภู
   นักศึกษา    2. นางสาวสุดารัตน์ ภู่ปาน
   นักศึกษา    3. นายวีรพล แก้วพวงใหม่
   ครูผู้ควบคุม    4. นางสาวสาวิมล คำเพ็ง
   ครูผู้ควบคุม    5. นางสาวทิพวรรณ สุขแก้ว
   6. อศจ.เชียงราย    วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย
   นักศึกษา    1. นางสาวดารณี มาเยอะ
   นักศึกษา    2. นางสาวสาธิกา สันนดีกุล
   นักศึกษา    3. นางสาวอาเตอ เชอหมื่อ
   ครูผู้ควบคุม    4. นางสาวยุวลี ดวงพุทธพรกุล
   7. อศจ.เชียงใหม่    วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่
   นักศึกษา    1. นางสาวศศินา แซ่ว่าง
   นักศึกษา    2. นางสาวรัชนีกร แซ่เฮ่อ
   นักศึกษา    3. นางสาวปภาวรินท์ ธนเดชวรานนท์
   ครูผู้ควบคุม    4. นายณัฐจักร์ ปันสุข
   8. อศจ.แพร่    วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่
   นักศึกษา    1. นายกิตติพล บุญคง
   นักศึกษา    2. นายปิยอนันต์ กวางร้อง
   นักศึกษา    3. นางสาวพิสชาพร แพงย้อย
   ครูผู้ควบคุม    4. นางสาวเบญญาภา ข่วงทิพย์