1. ประเภทวิชาอุตสาหกรรม
     1.8. สาขาวิชาเทคนิคโลหะ
         1.8.2. ทักษะงานตรวจสอบและทดสอบวัสดุงานเชื่อม ระดับ ปวส. ประเภท ทีม
         กติกา / เอกสารที่เกี่ยวข้อง
              -ไม่มีข้อมูล-
         สอบถามข้อมูลการแข่งขัน
              -ไม่มีข้อมูล-
         กรรมการจัดการแข่งขัน
              นายวัชรพงศ์ ฝั้นติ๊บ    ประธานกรรมการ    ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่
              นายธีรวุธ ยะอูป    รองประธานกรรมการ    รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่
              นายวีรพงษ์ พลอยงาม    กรรมการ    ครู วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่
              นางสาวปรียานุช คำเย็น    กรรมการ    ครู วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่
              นายธนกร เลิศสกุลณี    กรรมการ    ครู วิทยาลัยเทคนิคเชียงราย
              นายชูชาติ ม่วงโกศัย    กรรมการ    ครู วิทยาลัยเทคนิคเชียงราย
              นายพิคิด ดวงมาลา    กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ    ครู วิทยาลัยเทคนิคเชียงราย
              นายคมสันต์ จันตา    กรรมการและเลขานุการ    ครู วิทยาลัยเทคนิคเชียงราย
         กรรมการตัดสิน
              นายวัชรพงศ์ ฝั้นติ๊บ    ประธานกรรมการ    ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่
              นางเชาว์ปรียา จินตกะวง    รองประธานกรรมการ    รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุตรดิตถ์
              นายพลตรี สังข์สี    กรรมการ    ครู วิทยาลัยเทคนิคพิจิตร
              นายไทรทอง เรืองจำรัส    กรรมการ    ครู วิทยาลัยเทคนิคอุตรดิตถ์
              นายนรชัย สาครเจริญ    กรรมการ    ครู วิทยาลัยเทคนิคลำพูน
              นายสรรทัศน์ จันทร์สมบัติ    กรรมการ    ครู วิทยาลัยเทคนิคตาก
              นายอภิเชษฐ์ เพชรล้อมทอง    กรรมการ    ครู วิทยาลัยเทคนิคพิจิตร
              นายวัชรพงษ์ ฝั้นผยอม    กรรมการ    ครู วิทยาลัยการอาชีพบ้านตาก
              นายพัฒน์ชัย พรมทา    กรรมการ    ครู วิทยาลัยเทคนิคพะเยา
              นายดิเรก สุวรรณฤทธ์    กรรมการและเลขานุการ    ครู วิทยาลัยเทคนิคเพชรบูรณ์
              นางศิริบงกช แสงแก้ว    กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ    ครู วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการ
         สถานที่จัดการแข่งขัน
              แข่งขันที่ 001( วิทยาลัยเทคนิคเชียงราย ) คลิ๊กเพื่อดูด้วย Google Maps
              พิกัด GPS   19.902904,99.827230
         เวลาจัดการแข่งขัน
              -ไม่มีข้อมูล-
         ผู้เข้าร่วมการแข่งขัน
   1. อศจ.ตาก    วิทยาลัยเทคนิคตาก
   นักศึกษา    1. นายชัยวัฒน์ พลดงนอก
   นักศึกษา    2. นายณเรศ สุขเครือ
   ครูผู้ควบคุม    3. นายกิตติศักดิ์ มีวรรณ
   2. อศจ.นครสวรรค์    วิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์
   นักศึกษา    1. นายชัยทัศน์ ชะโลมกลาง
   นักศึกษา    2. นางสาวเกษร​ คันศร
   นักศึกษา    3. นายนิมิต ภู่เกตุ
   ครูผู้ควบคุม    4. นายนิรัติศัย แคฝอย
   3. อศจ.พะเยา    วิทยาลัยเทคนิคพะเยา
   นักศึกษา    1. นายวุฒิไกร คำเมืองใจ
   นักศึกษา    2. นายศุภกิจ ดวงปัน
   ครูผู้ควบคุม    3. นางสาวรุจิรา คำลือ
   4. อศจ.พิจิตร    วิทยาลัยเทคนิคพิจิตร
   นักศึกษา    1. นายจีรภัทร วรวณิชย์
   นักศึกษา    2. นายโกสินทร์ นาภี
   ครูผู้ควบคุม    3. นายอภิเชษฐ์ เพ็ชรล้อมทอง
   5. อศจ.พิษณุโลก    วิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก
   นักศึกษา    1. นางสาวธนสุดา ตั้งปัญญาวงศ์
   นักศึกษา    2. นายหฤษฎ์ เข็มทอง
   นักศึกษา    3. นายอินทัช นิ่มเป็นสุข
   ครูผู้ควบคุม    4. นางสาวกุสิมา เกล็บจุ
   6. อศจ.ลำปาง    วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการ กฟผ. แม่เมาะ
   นักศึกษา    1. นายคมกฤช ปาลวงค์
   นักศึกษา    2. นายศิวกร วงค์สวัสดิ์
   นักศึกษา    3. นายอภิวัฒน์ มหามิตร
   ครูผู้ควบคุม    4. นายเปรม ปัญญาทอง
   7. อศจ.สุโขทัย    วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย
   นักศึกษา    1. นายฉัตรมงคล ยาทรัพย์
   นักศึกษา    2. นายสรจักร แก้วจีน
   8. อศจ.อุตรดิตถ์    วิทยาลัยเทคนิคอุตรดิตถ์
   นักศึกษา    1. นายกิตติภูมิ สัจจากุล
   นักศึกษา    2. นางสาววาสนา เทียนขาว
   ครูผู้ควบคุม    3. นายไทรทอง เรืองจำรัส
   9. อศจ.เชียงราย    วิทยาลัยเทคนิคเชียงราย
   นักศึกษา    1. นายพีรนันท์ คำมูล
   นักศึกษา    2. นายกิตติพัฒน์ แซ่ไฮ้
   ครูผู้ควบคุม    3. นายพิคิด ดวงมาลา
   10. อศจ.เชียงใหม่    วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่
   นักศึกษา    1. นายธนดล เงินต๊ะ
   นักศึกษา    2. นายทวีศักดิ์ ลุงหลง
   ครูผู้ควบคุม    3. นายราชันย์ พรมแก้วงาม
   11. อศจ.เพชรบูรณ์    วิทยาลัยเทคนิคเพชรบูรณ์
   นักศึกษา    1. นายเรวัต เขียวหลง
   นักศึกษา    2. นายทิวากร ดอกไม้
   ครูผู้ควบคุม    3. นางสาวจิรดา บุญสวน