1. ประเภทวิชาอุตสาหกรรม
     1.8. สาขาวิชาเทคนิคโลหะ
         1.8.1. ทักษะ SMAW & GTAW & GMAW ระดับ ปวส. ประเภท ทีม
         กติกา / เอกสารที่เกี่ยวข้อง
              -ไม่มีข้อมูล-
         สอบถามข้อมูลการแข่งขัน
              -ไม่มีข้อมูล-
         กรรมการจัดการแข่งขัน
              นายวัชรพงศ์ ฝั้นติ๊บ    ประธานกรรมการ    ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่
              นายชรันต์ยุทธ์ บุญยง    รองประธานกรรมการ    รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่
              นายอนุสรณ์ อินต๊ะแสน    กรรมการ    ครู วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่
              นายธนโชติ ศิริธนวัต    กรรมการ    ครู วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่
              นายนพดล กำมะหยี่    กรรมการ    ครู วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่
              นายธนกร เลิศสกุลณี    กรรมการ    ครู วิทยาลัยเทคนิคเชียงราย
              นายชูชาติ ม่วงโกศัย    กรรมการ    ครู วิทยาลัยเทคนิคเชียงราย
              นายนพนันท์ มันยวง    กรรมการและเลขานุการ    ครู วิทยาลัยเทคนิคเชียงราย
              นายธีระพงษ์ จันฟอง    กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ    ครู วิทยาลัยเทคนิคเชียงราย
         กรรมการตัดสิน
              นายวัชรพงศ์ ฝั้นติ๊บ    ประธานกรรมการ    ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่
              นายชัยณรงค์ คัชมาตย์    รองประธานกรรมการ    ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคพิจิตร
              นายอรรถพล แจ่มใส    กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ    ช่างระดับ 7 แผนกวางแผน กองวางแผนกและซ่อมบำรุง ฝ่ายโรงไฟฟ้าแม่เมาะ
              นายกฤตภาส เหมนุสรณานนท์    กรรมการ    บริษัท ตรงกมล จำกัด
              ว่าที่ ร.อ.รังสรรค์ อิ่มอยู่    กรรมการ    ครู วิทยาลัยสารพัดช่างพิจิตร
              นายอิสรพงษ์ ไข่แก้ว    กรรมการ    ครู วิทยาลัยสารพัดช่างพิจิตร
              นายยุทธนา ชัยวงค์    กรรมการ    ครู วิทยาลัยเทคนิคลำปาง
              นายไกรทอง วงษา    กรรมการ    ครู วิทยาลัยเทคนิคลำปาง
              นายชยพล ภวินตระกูล    กรรมการ    ครู วิทยาลัยเทคนิคลำพูน
              นายนคร พรหมจักร    กรรมการ    ครู วิทยาลัยเทคนิคลำพูน
              นายจิระ อ่วมแจ้ง    กรรมการและเลขานุการ    ครู วิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก
              นายสิทธิเดช ครุฑสี    กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ    ครู วิทยาลัยเทคนิคน่าน
              นายดิเรก สุวรรณฤทธิ์    ประธานกรรมการ   
              นายนพดล กำมะหยี่    กรรมการ   
              นายธีระพงษ์ จันฟอง    กรรมการ   
              นายพิเชษฐ์ เกียรติวิภาค    กรรมการ   
              นายไกรทอง วงษา    กรรมการ   
              นายยุทธนา ชัยวงค์      
         สถานที่จัดการแข่งขัน
              แข่งขันที่ 001( วิทยาลัยเทคนิคเชียงราย ) คลิ๊กเพื่อดูด้วย Google Maps
              พิกัด GPS   19.902904,99.827230
         เวลาจัดการแข่งขัน
              -ไม่มีข้อมูล-
         ผู้เข้าร่วมการแข่งขัน
   1. อศจ.กำแพงเพชร    วิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร
   นักศึกษา    1. นายสุริยะ ปลอดทอง
   นักศึกษา    2. นายธีรภัทร ท้าวเจริญธรรม
   ครูผู้ควบคุม    3. นายพงษ์เพชร นาคพงษ์
   2. อศจ.ตาก    วิทยาลัยเทคนิคตาก
   นักศึกษา    1. นายณัฐนนท์ ท้าวชัย
   นักศึกษา    2. นายสิทธิโชค จันกา
   ครูผู้ควบคุม    3. นายมานะ กันธิยะ
   3. อศจ.นครสวรรค์    วิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์
   นักศึกษา    1. นายจิตรภณ พิมหนู
   นักศึกษา    2. นายธวิทย์ กองเพ็ง
   4. อศจ.พะเยา    วิทยาลัยเทคนิคพะเยา
   นักศึกษา    1. นายจักรพรรดิ์ มูลถวิล
   นักศึกษา    2. นายนฤมิต ช่างทอง
   ครูผู้ควบคุม    3. นายปรัชญาณัชญ์ ดวงใจ
   5. อศจ.พิจิตร    วิทยาลัยเทคนิคพิจิตร
   นักศึกษา    1. นายสิริเพชร เรืองจินดา
   นักศึกษา    2. นายกิตติศักดิ์ ปานโต
   ครูผู้ควบคุม    3. นายพลตรี สังข์ศรี
   6. อศจ.พิษณุโลก    วิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก
   นักศึกษา    1. นายปาราเมศ นวลจันทร์
   นักศึกษา    2. นายพรชัย เป้จิ๋ว
   นักศึกษา    3. นายศิวกร คุ้มคำ
   ครูผู้ควบคุม    4. นายจีระ อ่วมเเจ้ง
   7. อศจ.อุตรดิตถ์    วิทยาลัยเทคนิคอุตรดิตถ์
   นักศึกษา    1. นายวรยุทธ ทิเริม
   8. อศจ.เชียงราย    วิทยาลัยเทคนิคเชียงราย
   นักศึกษา    1. นายณัฐสิทธิ์ วันทอง
   นักศึกษา    2. นายจุลพงศ์ นามวงค์
   ครูผู้ควบคุม    3. นายธีระพงษ์ จันฟอง
   9. อศจ.เชียงใหม่    วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่
   นักศึกษา    1. นายภานุเดช แก่นแก้ว
   นักศึกษา    2. นายจักรี พลเยี่ยม
   ครูผู้ควบคุม    3. นายธนโชติ ศิริธนวัต
   10. อศจ.เพชรบูรณ์    วิทยาลัยเทคนิคเพชรบูรณ์
   นักศึกษา    1. นายทรงฤทธิ์ ลักขณานุกุล
   นักศึกษา    2. นายณรงค์ฤทธิ์ ดาวรุ่ง
   ครูผู้ควบคุม    3. นายสมภพ ดีปัญญา