1. ประเภทวิชาอุตสาหกรรม
     1.7. สาขาวิชาช่างเชื่อมโลหะ
         1.7.2. ทักษะงานตรวจสอบและทดสอบวัสดุงานเชื่อม ระดับ ปวช. ประเภท ทีม
         กติกา / เอกสารที่เกี่ยวข้อง
              -ไม่มีข้อมูล-
         สอบถามข้อมูลการแข่งขัน
              -ไม่มีข้อมูล-
         กรรมการจัดการแข่งขัน
              นายวัชรพงศ์ ฝั้นติ๊บ    ประธานกรรมการ    ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่
              นางสาวชุดาภรณ์ ศรีโกเศส    รองประธานกรรมการ    รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคลำพูน
              นายทินกร มารังค์    กรรมการ    ครู วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่
              นายราชันย์ พรมแก้วงาม    กรรมการ    ครู วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่
              นายพิคิด ดวงมาลา    กรรมการ    ครู วิทยาลัยเทคนิคเชียงราย
              นายวิเชียร พุทธา    กรรมการ    ครู วิทยาลัยเทคนิคเชียงราย
              นายจักรพงษ์ กลิ่นหอม    กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ    ครู วิทยาลัยเทคนิคเชียงราย
              นางสาวปรียานุช คำเย็น    กรรมการและเลขานุการ    ครู วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่
         กรรมการตัดสิน
              นายวัชรพงศ์ ฝั้นติ๊บ    ประธานกรรมการ    ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่
              นายชัยณรงค์ คัชมาตย์    รองประธานกรรมการ    ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคพิจิตร
              นายอุปกรณ์ เกษม    กรรมการ    ครู วิทยาลัยเทคนิคพิจิตร
              นายชาญชัย วิเศษสุมน    กรรมการ    ครู วิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก
              นายประดิษฐ์ ทองด้วง    กรรมการ    ครู วิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์
              นางสาวนรีรัตน์ สีมา    กรรมการ    ครู วิทยาลัยเทคนิคน่าน
              นายสุภาพ เหล็กกล้า    กรรมการ    ครู วิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์
              นายภัสรัณย์ พลายระหาร    กรรมการ    ครู วิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก
              นายกมล ทองศรี    กรรมการ    ครู วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย
              นายสุขแก้ว คำเมืองสา    กรรมการ    ครู วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย
              นางสาวปรียานุช คำเย็น    กรรมการและเลขานุการ    ครู วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่
              นางสาวกุสิมา เกล็บจุ    กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ    ครู วิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก
         สถานที่จัดการแข่งขัน
              แข่งขันที่ 001( วิทยาลัยเทคนิคเชียงราย ) คลิ๊กเพื่อดูด้วย Google Maps
              พิกัด GPS   19.902904,99.827230
         เวลาจัดการแข่งขัน
              -ไม่มีข้อมูล-
         ผู้เข้าร่วมการแข่งขัน
   1. อศจ.กำแพงเพชร    วิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร
   นักศึกษา    1. นายศุภชัย สายเปลี่ยน
   นักศึกษา    2. นายรัชชานนท์ ตีรีรมย์
   ครูผู้ควบคุม    3. นายเมธี มูลฟู
   2. อศจ.ตาก    วิทยาลัยเทคนิคตาก
   นักศึกษา    1. นายอภิสิทธิ์ สาคร
   นักศึกษา    2. นายอัมรินทร์ พุ่มเฟือง
   ครูผู้ควบคุม    3. นายมนตรี ศรีสุริยะวรรณ
   3. อศจ.นครสวรรค์    วิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์
   นักศึกษา    1. นายจิรภัทร ประสาทเขตการ
   นักศึกษา    2. นายธนวัฒน์ อาจวงษ์
   นักศึกษา    3. นายจักรพงษ์ เหี้ยมโห้
   ครูผู้ควบคุม    4. นายวุฒิชัย รัตนมณีพันธ์
   4. อศจ.พะเยา    วิทยาลัยเทคนิคพะเยา
   นักศึกษา    1. นายภูวนนท์ เกษมศุภวรรณ
   นักศึกษา    2. นายออมทรัพย์ ศักดิ์ศรชัย
   นักศึกษา    3. นายอรรถภูมิ ห่วงศร
   ครูผู้ควบคุม    4. นายนพดล โนจิตร
   5. อศจ.พิจิตร    วิทยาลัยสารพัดช่างพิจิตร
   นักศึกษา    1. นายรัฐธรรมนูญ ทินกร
   นักศึกษา    2. นายอภิชัย ชมภู
   ครูผู้ควบคุม    3. นายสาธิต แก้วมั่น
   6. อศจ.พิษณุโลก    วิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก
   นักศึกษา    1. นายสุรชา แสงทองคำ
   นักศึกษา    2. นายวีระพงษ์ ใจสุกใส
   นักศึกษา    3. นายศุภกิตติ์ มากวงษ์
   ครูผู้ควบคุม    4. นายชาญชัย วิเศษสุมน
   7. อศจ.ลำปาง    วิทยาลัยเทคนิคนครลำปาง
   นักศึกษา    1. นายกฤษฎากร จิกคำ
   นักศึกษา    2. นายชุติมันต์ อินลา
   ครูผู้ควบคุม    3. นายอภิวัฒน์ ไชยวงศ์
   8. อศจ.ลำพูน    วิทยาลัยเทคนิคลำพูน
   นักศึกษา    1. นายอารมณ์ สมศรีดา
   นักศึกษา    2. นายนภัสกร ยาธิ
   ครูผู้ควบคุม    3. นายบัญชา รุณรักษา
   9. อศจ.อุตรดิตถ์    วิทยาลัยเทคนิคอุตรดิตถ์
   นักศึกษา    1. นายชลกานต์ บุญนิตย์
   นักศึกษา    2. นางสาวไรวินทร์ ชมภูน้อย
   ครูผู้ควบคุม    3. นายไทรทอง เรืองจำรัส
   10. อศจ.เชียงราย    วิทยาลัยเทคนิคเชียงราย
   นักศึกษา    1. นายศักดิ์ธานี หลักเมือง
   นักศึกษา    2. นายสถิตย์ สุเช
   ครูผู้ควบคุม    3. นายจักรพงษ์ กลิ่นหอม
   11. อศจ.เชียงใหม่    วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่
   นักศึกษา    1. นายยุทธภูมิ ปิงทะวัง
   นักศึกษา    2. นายธนพนธ์ เพียรพิกุล
   ครูผู้ควบคุม    3. นายราชันย์ พรมแก้วงาม
   12. อศจ.เพชรบูรณ์    วิทยาลัยเทคนิคเพชรบูรณ์
   นักศึกษา    1. นายมงคล พิมพา
   นักศึกษา    2. นายนพรัตน์ รัสสุ
   ครูผู้ควบคุม    3. นางสาวจิรดา บุญสวน