1. ประเภทวิชาอุตสาหกรรม
     1.20. สาขาวิชาช่างโยธา/ สาขาวิชาช่างก่อสร้าง
         1.20.1. ทักษะงานคอนกรีต ระดับ ปวส. ประเภท ทีม
         กติกา / เอกสารที่เกี่ยวข้อง
              -ไม่มีข้อมูล-
         สอบถามข้อมูลการแข่งขัน
              -ไม่มีข้อมูล-
         กรรมการจัดการแข่งขัน
              นายปัญญชาติ วงษ์ปัญญา    ประธานกรรมการ    ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคลำพูน
              นายจาตุรนต์ บริจินดา    รองประธานกรรมการ    รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคลำพูน
              นายดนัย เกี๋ยงแก้ว    กรรมการ    รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคเชียงราย
              นางสาวกาญจนา อุตราช    กรรมการ    ครู วิทยาลัยเทคนิคเชียงราย
              นางเสาวภาคย์ จินดาหลวง    กรรมการ    ครู วิทยาลัยเทคนิคลำพูน
              นายเผด็จ บุญเป็ง    กรรมการ    ครู วิทยาลัยเทคนิคเชียงราย
              นายจรินทร์ ตานี    กรรมการ    ครู วิทยาลัยเทคนิคเชียงราย
              นางสาวแสงดาว ธิตา    กรรมการ    ครู วิทยาลัยเทคนิคลำพูน
              นางสาวมัทนา เมืองมูล    กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ    ครู วิทยาลัยเทคนิคเชียงราย
              นายบุญมี ทีรวม    กรรมการและเลขานุการ    ครู วิทยาลัยเทคนิคลำพูน
         กรรมการตัดสิน
              นายบุญรัตน์ สว่างแจ้ง    รองผู้อำนวยการ    วิทยาลัยเทคนิคเวียงป่าเป้า
              นายเกษม สายสำราญ    รองผู้อำนวยการ    วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการปง
              นายทักษิณ จุ้ยศรีแก้ว    ครู    วิทยาลัยเทคนิคพะเยา
              นายพนมกร รอดแป้น    ครู    วิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก
              นายวิทยานนท์ ไพรสนธิ์    ครู    วิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก
              นายธนพงศ์ เกษมวงศ์    ครู    วิทยาลัยเทคนิคเชียงราย
              นางสาวญาณี ทำบุญ    ครู    วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่
              นายฉัตรชัย สนสำฤทธิ์    ครู    วิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์
              นายณัฎฐพงษ์ เถาวัลย์    ครู    วิทยาลัยเทคนิคพิจิตร
              นายสาโรจน์ ซาวแพรกน้อย    ครู    วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย
              นายอัคเนตร ยศสมบัติ    ครู    วิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์
              นายชัยรัตน์ สุตภักดี    ครู    วิทยาลัยเทคนิคชัยภูมิ
              นางสาวมัทนา เมืองมูล    ครู    วิทยาลัยเทคนิคเชียงราย
              นางสาวแสงดาว ธิตา    ครู    วิทยาลัยเทคนิคลำพูน
              นางสาวศันสนีย์ นาครินทร์    ครู    วิทยาลัยเทคนิคลำพูน
         สถานที่จัดการแข่งขัน
              แข่งขันที่ 001( วิทยาลัยเทคนิคเชียงราย ) คลิ๊กเพื่อดูด้วย Google Maps
              พิกัด GPS   19.902904,99.827230
         เวลาจัดการแข่งขัน
              -ไม่มีข้อมูล-
         ผู้เข้าร่วมการแข่งขัน
   1. อศจ.กำแพงเพชร    วิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร
   นักศึกษา    1. นายศราวุฒิ ยอดบ่อพลับ
   นักศึกษา    2. นายฤทธิพร เทสกาล
   นักศึกษา    3. นายบัณฑิต แก้วหล้า
   2. อศจ.ตาก    วิทยาลัยเทคนิคตาก
   นักศึกษา    1. นายภานุวัฒน์ ตึงจ๊ะ
   นักศึกษา    2. นายอนุพงษ์ พรมมา
   นักศึกษา    3. นายภานุวัฒน์ ขำศรี
   ครูผู้ควบคุม    4. นายภัทรวิชญ์ กำหนดศรี
   3. อศจ.นครสวรรค์    วิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์
   นักศึกษา    1. นายณัฐชัย ไตรศรีรัตน์
   นักศึกษา    2. นายวีรภัทร ทรวสวัสดิ์วงศ์
   นักศึกษา    3. นายธนกร จุ้ยสกุล
   ครูผู้ควบคุม    4. นางสาววราภรณ์ บุญล้อม
   4. อศจ.นครสวรรค์    วิทยาลัยเทคนิคแม่วงก์
   นักศึกษา    1. นายชลธาร ฟูชื่น
   นักศึกษา    2. นายณัชพล แก้วบุญเรือง
   นักศึกษา    3. นายนันทนัช คำอินทร์
   นักศึกษา    4. นายวุฒิชัย พูลทอง
   ครูผู้ควบคุม    5. นายณัฐพล พิลึก
   5. อศจ.น่าน    วิทยาลัยเทคนิคปัว
   นักศึกษา    1. นายกริช ลือยศ
   นักศึกษา    2. นายปราโมทย์ แซ่โซ้ง
   นักศึกษา    3. นายศุภกฤต สุมทุม
   ครูผู้ควบคุม    4. นายพนมกร ยะแสง
   6. อศจ.พะเยา    วิทยาลัยเทคนิคพะเยา
   นักศึกษา    1. นายสิงหราช บัวเทศ
   นักศึกษา    2. นายอดิศักดิ์ ไชยสนาม
   นักศึกษา    3. นายศักรินทร์ ขัตธิ
   7. อศจ.พิษณุโลก    วิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก
   นักศึกษา    1. นายศรัณย์ วงศ์ฐานะ
   นักศึกษา    2. นายธนภัทร โนสูงเนิน
   นักศึกษา    3. นายธนภัทร หนูสุก
   ครูผู้ควบคุม    4. นางสาวนิดารัตน์ บัวระภา
   8. อศจ.ลำปาง    วิทยาลัยเทคนิคลำปาง
   นักศึกษา    1. นายธีรพงษ์ วงศ์ชุมภู
   นักศึกษา    2. นายกฤษดา มาปันสาย
   นักศึกษา    3. นายภานุพันธ์ พุทธิมา
   ครูผู้ควบคุม    4. นายณรงค์ฤทธิ์ ขันวาตา
   9. อศจ.ลำพูน    วิทยาลัยเทคนิคลำพูน
   นักศึกษา    1. นายมานพ ลุงอยู่
   นักศึกษา    2. นายจิรานุวัฒน์ จ้าวเจษฎา
   นักศึกษา    3. นายศักดิ์สิทธิ์ ศรีนรคุตร์
   ครูผู้ควบคุม    4. นายณัฐพล พงษ์เพ็ชรวิเศษ
   10. อศจ.สุโขทัย    วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย
   นักศึกษา    1. นายสิทธิเดช เทียนทอง
   นักศึกษา    2. นายจิรายุทธ สิงห์ภา
   นักศึกษา    3. นายวิชต์ภัทร พุมชา
   นักศึกษา    4. นายจิรพล รัตนมณี
   11. อศจ.อุตรดิตถ์    วิทยาลัยเทคนิคอุตรดิตถ์
   นักศึกษา    1. นายภานุเดช สร้อยสุวรรณ์
   นักศึกษา    2. นายกิตติศักดิ์ ศรีบุญเรือง
   นักศึกษา    3. นายธนสรณ์ โยธหะลักษณ์
   ครูผู้ควบคุม    4. นางสาวนพมาศ เทพธานี
   12. อศจ.เชียงราย    วิทยาลัยเทคนิคเชียงราย
   นักศึกษา    1. นายนรินทร์ หัตถกอง
   นักศึกษา    2. นายพันธกานต์ สมฤทธิ์
   นักศึกษา    3. นายคฑาวุธ แสนคำ
   ครูผู้ควบคุม    4. นายจรินทร์ ตานี
   13. อศจ.เชียงใหม่    วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่
   นักศึกษา    1. นายภูชิต จักสมศักดิ์
   นักศึกษา    2. นายณัฐชนน ตุ้ยทา
   นักศึกษา    3. นายเดชานริศวร์ ไฝแดง
   ครูผู้ควบคุม    4. นางสาวพรวิมล นันต๊ะ
   14. อศจ.เพชรบูรณ์    วิทยาลัยเทคนิคเพชรบูรณ์
   นักศึกษา    1. นายจิรวัฒน์ เหลาลาภะ
   นักศึกษา    2. นายทรงพล แดงรอด
   นักศึกษา    3. นายพชร กิจอุดมวรรณ
   ครูผู้ควบคุม    4. นายภูวิรัตน์ ทรัพย์สิน
   15. อศจ.แพร่    วิทยาลัยเทคนิคแพร่
   นักศึกษา    1. นายภานุพงศ์ ขัดแสนจักร์
   นักศึกษา    2. นายจิตตินนท์ จันทิ
   นักศึกษา    3. นายวศิน คลศิลป์