1. ประเภทวิชาอุตสาหกรรม
     1.19. สาขาวิชาสถาปัตยกรรม/ สาขาวิชาเทคนิคสถาปัตยกรรม
         1.19.2. ทักษะการออกแบบสถาปัตยกรรม ระดับ ปวส. ประเภท บุคคล
         กติกา / เอกสารที่เกี่ยวข้อง
              -ไม่มีข้อมูล-
         สอบถามข้อมูลการแข่งขัน
              -ไม่มีข้อมูล-
         กรรมการจัดการแข่งขัน
              นายดนัย เกี๋ยงแก้ว    ประธานกรรมการ    รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคเชียงราย
              นายพงศกร ศรีมณี    รองประธานกรรมการ    วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่
              นายเชิดชัย ทิพย์วารีวงศ์    กรรมการ    วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่
              นางสาวจันทร์จิรา กันทา    กรรมการ    วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่
              นางไพลิน ค้าโค    กรรมการ    ครู วิทยาลัยเทคนิคเชียงราย
              นายชาติตะกานต์ ใจเขียว    กรรมการ    ครู วิทยาลัยเทคนิคเชียงราย
              นางสาวกนกวรรณ บุญล้อม    กรรมการ    ครู วิทยาลัยเทคนิคเชียงราย
              นายอัสนี บรรจงปรุง    กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ    กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
              นางสาวมลฤดี ยวงลำไย    กรรมการ    ครู วิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก
              นายพยอม ณ น่าน    กรรมการ    ครู วิทยาลัยเทคนิคเชียงราย
              นางพนัดดา กิติศรี    กรรมการและเลขานุการ    ครู วิทยาลัยเทคนิคเชียงราย
         กรรมการตัดสิน
              นายวัชรพงศ์ ฝั้นติ๊บ    ผู้อำนวยการ    วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่
              นายพงศกร ศรีมณี    ครู    วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่
              นายสุชาย อุไรเวศ    ผู้ทรงคุณวุฒิสถาปนิก   
              นายวัชระ กิติศรี    ผู้ทรงคุณวุฒิสถาปนิก   
              นายปวีณภัทร ทารัตน์ใจ    ผู้ทรงคุณวุฒิสถาปนิก   
              นายสุทธิเดช เพิ่มสินธุ์    ครู    วิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก
              นายสุรศักดิ์ มีลักษณะ    ครู    วิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์
              นายคณิตนนท์ ดาวเรือง    ครู    วิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร
              นางสาวกนกวรรณ บุญล้อม    ครู    วิทยาลัยเทคนิคเชียงราย
              นายศุภชาติ ธีรธรรม    ครู    วิทยาลัยเทคนิคเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย
              นางพนัดดา กิติศรี    ครู    วิทยาลัยเทคนิคเชียงราย
              นายยุทธนา ตุ่นแก้ว    ครู    วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่
              นายศักดิ์ดา ยาวิไชย    ครู    วิทยาลัยเทคนิคแพร่
         สถานที่จัดการแข่งขัน
              แข่งขันที่ 001( วิทยาลัยเทคนิคเชียงราย ) คลิ๊กเพื่อดูด้วย Google Maps
              พิกัด GPS   19.902904,99.827230
         เวลาจัดการแข่งขัน
              -ไม่มีข้อมูล-
         ผู้เข้าร่วมการแข่งขัน
   1. อศจ.นครสวรรค์    วิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์
   นักศึกษา    1. นายภาดล แก้วบัวดี
   นักศึกษา    2. นายสุรเจต เจริญขำ
   ครูผู้ควบคุม    3. นายสุรศักดิ์ มีลักษณะ
   2. อศจ.พิษณุโลก    วิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก
   นักศึกษา    1. นายคมกริช แก้วอ้วน
   นักศึกษา    2. นางสาวหฤทัย สุขทั่วญาติ
   นักศึกษา    3. นางสาวรุ่งไพลิน ยี่เผติ๊บ
   ครูผู้ควบคุม    4. นางสาวอาภาพร ปานนุ่น
   3. อศจ.เชียงใหม่    วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่
   นักศึกษา    1. นางสาวเกษรินทร์ อาก่า
   นักศึกษา    2. นายตรีรัตน์ ปัญญาอุด
   ครูผู้ควบคุม    3. นายยุทธนา ตุ่นแก้ว