1. ประเภทวิชาอุตสาหกรรม
     1.16. สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
         1.16.2. ทักษะการพัฒนามัลติมีเดียแบบหลายมิติ ระดับ ปวช./ปวส. ประเภท ทีม
         กติกา / เอกสารที่เกี่ยวข้อง
              download เกณฑ์แข่งขันมัลติ
         สอบถามข้อมูลการแข่งขัน
              นางสาววราภรณ์ แผ่นฟ้า     089-8356321
         กรรมการจัดการแข่งขัน
              นายวัชรพงศ์ ฝั้นติ๊บ    ประธานกรรมการ    ผู้อำนวยการ วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่
              นายณัฐกฤต ภูทวี    รองประธานกรรมการ    รองผู้อำนวยการ วิทยาลัยเทคนิคตาก
              นายประสงค์ คุ้มสา    กรรมการ    ครู วิทยาลัยเทคนิคตาก
              นายสมชาย ใจกันทะ    กรรมการ    ครู วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่
              นางดวงใจ ปริปุณณากร    กรรมการ    ครู วิทยาลัยเทคนิคเชียงราย
              นางวันเฉลิม ตันพฤทธิ์อนันต์    กรรมการ    ครู วิทยาลัยเทคนิคเชียงราย
              นางสาววราภรณ์ แผ่นฟ้า    กรรมการและเลขานุการ    ครู วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่
              นายถนอม เป็งแก้ว    กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ    ครู วิทยาลัยเทคนิคเชียงราย
         กรรมการตัดสิน
              นายชรันต์ยุทธ์ บุญยง    ประธานกรรมการ    รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่
              นายชีวิน สุพรรณพยัค    รองประธานกรรมการ    ครู วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่
              นายสาทร พึ่งพุ่มแก้ว    กรรมการ    ครู วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่
              นายสมนึก มายัง    กรรมการ    ครู วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่
              นายศรายุทธ คงตา    กรรมการ    ครู วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่
              นายนพดล ภูเขา    กรรมการ    ครู วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่
              นายกิตติธัช ตันมา    กรรมการ    ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่
              นางสาวสุกัญญา คนใจดี    กรรมการ    ครู วิทยาลัยเทคนิคสันกำแพง
              นางภัทรานิษฐ์ ฉัตรเกษ    กรรมการ    ครู วิทยาลัยสารพัดช่างอุทัยธานี
              นายอนุชา เทศงิ้ว    กรรมการ    ครู วิทยาลัยการอาชีพนครสวรรค์
              นางเฟื่องฟ้า วรวัฒนเมธี    กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ    บริษัท ครีเอท พริ้นติ้ง กรุ๊ป จำกัด
              ดร.พฤทธิ์ พุฒจร    กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ    อาจารย์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
              ดร.หาญศึก เล็บครุฑ    กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ    อาจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย
              นายกิติพงษ์ ไชยทิง    กรรมการและเลขานุการ    ครู วิทยาลัยสารพัดช่างอุตรดิตถ์
              นายขนิษฐ สิทธิยศ    กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ    ครู วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่
         สถานที่จัดการแข่งขัน
              แข่งขันที่ 001( วิทยาลัยเทคนิคเชียงราย ) คลิ๊กเพื่อดูด้วย Google Maps
              พิกัด GPS   19.902904,99.827230
         เวลาจัดการแข่งขัน
   18 มีนาคม 2564
   08:00น. - 17:00น.    แข่งขันจัดทำ Story board
   19 มีนาคม 2564
   08:00น. - 16:00น.    แข่งขันจัดทำ สื่อการพัฒนามัลติมีเดียแบบหลายมิติ
   16:00น. - 17:00น.    นำเสนอสื่อต่อคณะกรรมการตัดสิน
         ผู้เข้าร่วมการแข่งขัน
   1. อศจ.นครสวรรค์    วิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์
   นักศึกษา    1. นายจักรพันธ์ พุทธรักษา
   นักศึกษา    2. นายอนุพงศ์ จันทร์แสง
   นักศึกษา    3. นายปฏิภาณ แย้มกสิกิจ
   ครูผู้ควบคุม    4. นางสาวประภัสสร จุลบุตร์
   2. อศจ.อุตรดิตถ์    วิทยาลัยเทคนิคอุตรดิตถ์
   นักศึกษา    1. นางสาวภัทรตะวัน บุญสอาด
   นักศึกษา    2. นายปรมินทร์ เชื้ออินทร์
   ครูผู้ควบคุม    3. นายกฤชยศ สมกำลัง
   3. อศจ.เชียงใหม่    วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่
   นักศึกษา    1. นายกรกช ไตรอุโฆษ
   นักศึกษา    2. นางสาวจิรภิญญา มหาไม้
   ครูผู้ควบคุม    3. ว่าที่ ร.ต.ศุภกร ว่องธนาการ
   ครูผู้ควบคุม    4. นางสาววราภรณ์ แผ่นฟ้า