9. ประเภททักษะพื้นฐาน
     9.1. การแข่งขันทักษะพื้นฐาน
         9.1.6. การประกวดร้องเพลงสากล หญิง ระดับ ปวช./ปวส. ประเภท เดี่ยว
         กติกา / เอกสารที่เกี่ยวข้อง
              -ไม่มีข้อมูล-
         สอบถามข้อมูลการแข่งขัน
              -ไม่มีข้อมูล-
         กรรมการจัดการแข่งขัน
              นางผกาภรณ์ บุสบง    ประธานกรรมการจัดการแข่งขัน    วิทยาลัยเทคโนโลยีไชยพันธ์พงษ์
              นายชัยยุทธ แก้วประภา    กรรมการและเลขานุการจัดการแข่งขัน    วิทยาลัยเทคนิคพะเยา
         กรรมการตัดสิน
              นายเชียงชัย แปงณีวงค์    ประธานกรรมการตัดสิน    วิทยาลัยเทคนิคพะเยา
              นายกิตติสัณห์ ญาณะ    กรรมการตัดสิน    วิทยาลัยการอาชีพปง
              นายจิตรติพงษ์ ชัยสิทธิ    กรรมการตัดสิน    วิทยาลัยเทคนิคเชียงคำ
              นางสาวชนิกา คำมา    กรรมการตัดสิน    วิทยาลัยเทคนิคเชียงคำ
              นายนพพล สุภาศรี    กรรมการตัดสิน    วิทยาลัยเทคโนโลยีพะเยา
              นายธนพนธ์ แก้วกุฬา    กรรมการตัดสิน    วิทยาลัยเทคนิคดอกคำใต้
              นายสิทธิเดช อภัยนนท์    กรรมการตัดสิน    วิทยาลัยเทคโนโลยีไชยพันธ์พงษ์
              นายเชาวฤทธิ์ ชุมภู    กรรมการและเลขานุการตัดสิน    วิทยาลัยเทคนิคพะเยา
         สถานที่จัดการแข่งขัน
              -ไม่มีข้อมูล-
         เวลาจัดการแข่งขัน
              -ไม่มีข้อมูล-
         ผู้เข้าร่วมการแข่งขัน
   1. อศจ.พะเยา    วิทยาลัยเทคนิคพะเยา
   นักศึกษา    1. นางสาวชุติกาญจน์ พงษ์ศรียา
   ครูผู้ควบคุม    2. นางแสงเดือน มีครู
   2. อศจ.พะเยา    วิทยาลัยเทคนิคดอกคำใต้
   นักศึกษา    1. นางสาววรรณธดา บัวไชย
   ครูผู้ควบคุม    2. นายธนพนธ์ แก้วกุฬา
   3. อศจ.พะเยา    วิทยาลัยการอาชีพปง
   นักศึกษา    1. นางสาวเขมจิรา เขื่อนแก้ว
   ครูผู้ควบคุม    2. นางสาวชโลธร ชัยเสน
   4. อศจ.พะเยา    วิทยาลัยเทคโนโลยี พะเยา
   นักศึกษา    1. นางสาวสานิกา พานผูกมิตร
   ครูผู้ควบคุม    2. นายนพพล สุภาศรี