9. ประเภททักษะพื้นฐาน
     9.1. การแข่งขันทักษะพื้นฐาน
         9.1.24. การประกวดผลงานสะเต็มศึกษา (STEM Education) ระดับ ปวส. ประเภท ทีม
         กติกา / เอกสารที่เกี่ยวข้อง
              -ไม่มีข้อมูล-
         สอบถามข้อมูลการแข่งขัน
              -ไม่มีข้อมูล-
         กรรมการจัดการแข่งขัน
              นางผกาภรณ์ บุสบง    ประธานกรรมการจัดการแข่งขัน    วิทยาลัยเทคโนโลยีไชยพันธ์พงษ์
              นายชัยยุทธ แก้วประภา    กรรมการและเลขานุการจัดการแข่งขัน    วิทยาลัยเทคนิคพะเยา
         กรรมการตัดสิน
              นางสุภาภรณ์ พงษ์ยศ    ประธานกรรมการตัดสิน    วิทยาลัยเทคนิคพะเยา
              นางวาสนา พรมทา    กรรมการตัดสิน    วิทยาลัยเทคนิคพะเยา
              นายอรุชา ซาวหล้า    กรรมการตัดสิน    วิทยาลัยเทคนิคเชียงคำ
              นางปัทมา โพธิ์สิงห์    กรรมการตัดสิน    วิทยาลัยเทคนิคเชียงคำ
              นายนิติพงษ์ ขันทะบุตร    กรรมการตัดสิน    วิทยาลัยการอาชีพปง
              นางสาวดรุณี นุ้้ยแก้ว    กรรมการตัดสิน    วิทยาลัยการอาชีพปง
              นายเจษฎาพงษ์ ช่างคำ    กรรมการตัดสิน    วิทยาลัยเทคนิคดอกคำใต้
              นางณัฐวรัตน์ ภัทรประสงค์    กรรมการตัดสิน    วิทยาลัยเทคนิคดอกคำใต้
              นางณัฐวรินท์ สมบูรณ์    กรรมการตัดสิน    วิทยาลัยเทคนิคพะเยา
              นายป้องสกุล พูลเพิ่ม    กรรมการและเลขานุการตัดสิน    วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพะเยา
         สถานที่จัดการแข่งขัน
              -ไม่มีข้อมูล-
         เวลาจัดการแข่งขัน
              -ไม่มีข้อมูล-
         ผู้เข้าร่วมการแข่งขัน
   1. อศจ.พะเยา    วิทยาลัยเทคนิคพะเยา
   นักศึกษา    1. นายกฤษณพงษ์ มหาวงค์
   นักศึกษา    2. นายชยุตพงศ์ วงค์ขัติย์
   นักศึกษา    3. นายดนัย อ้อยหอม
   นักศึกษา    4. นายกิตติพิชญ์ มาวิเลิศ
   นักศึกษา    5. นายเจษฎา จุปะมีตถา
   ครูผู้ควบคุม    6. นางวาสนา พรมทา
   2. อศจ.พะเยา    วิทยาลัยเทคนิคเชียงคำ
   นักศึกษา    1. นายณัฐภัทร กมลเพรช
   นักศึกษา    2. นายจตุรวิทย์ มั่งคัง
   นักศึกษา    3. นายมานิต แซ่โซ้ง
   นักศึกษา    4. นายพิรดิษฐ์ แสงสว่าง
   ครูผู้ควบคุม    5. นายกรวิชญ์ คำมา
   3. อศจ.พะเยา    วิทยาลัยเทคนิคดอกคำใต้
   นักศึกษา    1. นายณัฐพล คําปันพรม
   นักศึกษา    2. นายศุภกร แซ่ซ้ง
   นักศึกษา    3. นายวายุ ใสสม
   นักศึกษา    4. นายสิทธิชัย แข็งแรง
   นักศึกษา    5. นายสุริยา ม่อหะมัด
   ครูผู้ควบคุม    6. นายเจษฏาพงษ์ ช่างคำ
   4. อศจ.พะเยา    วิทยาลัยการอาชีพปง
   นักศึกษา    1. นายพิทักษ์ เเสนโบราณ
   นักศึกษา    2. นายวทัญญู ไชยสถาน
   นักศึกษา    3. นายพงษ์พิสุทธิ์ ไชยเสน
   นักศึกษา    4. นายภูมรินทร์ คำใส
   นักศึกษา    5. นาย นิธิกร ดอนจุ้ย
   นักศึกษา    6. นายวนัสนันท์ อุตโม
   ครูผู้ควบคุม    7. นายนิติพงษ์ ขันทะบุตร