9. ประเภททักษะพื้นฐาน
     9.1. การแข่งขันทักษะพื้นฐาน
         9.1.23. การประกวดผลงานสะเต็มศึกษา (STEM Education) ระดับ ปวช. ประเภท ทีม
         กติกา / เอกสารที่เกี่ยวข้อง
              -ไม่มีข้อมูล-
         สอบถามข้อมูลการแข่งขัน
              -ไม่มีข้อมูล-
         กรรมการจัดการแข่งขัน
              นางผกาภรณ์ บุสบง    ประธานกรรมการจัดการแข่งขัน    วิทยาลัยเทคโนโลยีไชยพันธ์พงษ์
              นายชัยยุทธ แก้วประภา    กรรมการและเลขานุการจัดการแข่งขัน    วิทยาลัยเทคนิคพะเยา
         กรรมการตัดสิน
              นางวาสนา พรมทา    กรรมการตัดสิน    วิทยาลัยเทคนิคพะเยา
              นายอรุชา ซาวหล้า    กรรมการตัดสิน    วิทยาลัยเทคนิคเชียงคำ
              นางปัทมา โพธิ์สิงห์    กรรมการตัดสิน    วิทยาลัยเทคนิคเชียงคำ
              นายนิติพงษ์ ขันทะบุตร    กรรมการตัดสิน    วิทยาลัยการอาชีพปง
              นางสาวดรุณี นุ้้ยแก้ว    กรรมการตัดสิน    วิทยาลัยการอาชีพปง
              นายเจษฎาพงษ์ ช่างคำ    กรรมการตัดสิน    วิทยาลัยเทคนิคดอกคำใต้
              นางณัฐวรัตน์ ภัทรประสงค์    กรรมการตัดสิน    วิทยาลัยเทคนิคดอกคำใต้
              นางณัฐวรินท์ สมบูรณ์    กรรมการตัดสิน    วิทยาลัยเทคนิคพะเยา
              นายป้องสกุล พูลเพิ่ม    กรรมการและเลขานุการตัดสิน    วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพะเยา
              นางสุภาภรณ์ พงษ์ยศ    ประธานกรรมการตัดสิน    วิทยาลัยเทคนิคพะเยา
         สถานที่จัดการแข่งขัน
              -ไม่มีข้อมูล-
         เวลาจัดการแข่งขัน
              -ไม่มีข้อมูล-
         ผู้เข้าร่วมการแข่งขัน
   1. อศจ.พะเยา    วิทยาลัยเทคนิคพะเยา
   นักศึกษา    1. นายศิริชัย ฟักเขียว
   นักศึกษา    2. นายอนุวัต ตุ่นเตน
   นักศึกษา    3. นายสิรวิชญ์ บำรุง
   นักศึกษา    4. นายอัษฎายุทธิ์ สุต๋า
   นักศึกษา    5. นายวรพล อ้อยหวาน
   ครูผู้ควบคุม    6. นางณัฏฐ์วรินท์ สมบูรณ์
   2. อศจ.พะเยา    วิทยาลัยเทคนิคเชียงคำ
   นักศึกษา    1. นายภิรเมธ จันทร์หอม
   นักศึกษา    2. นายศุภกิจ บัวหลวง
   นักศึกษา    3. นายภาคภูมิ รุ่งเรือง
   นักศึกษา    4. นายวรวุฒิ คอยหลัง
   นักศึกษา    5. นายพัชรพล แก้วตื้อ
   ครูผู้ควบคุม    6. นายอรุชา ซาวหล้า
   3. อศจ.พะเยา    วิทยาลัยเทคนิคดอกคำใต้
   นักศึกษา    1. นายกฤษณะ อะมาโน่
   นักศึกษา    2. นางสาวศุภภัค ปัญญาวงค์
   นักศึกษา    3. นางสาวเนตรชนก ฟักแก้ว
   นักศึกษา    4. นายศุภณัฐ ไชยมงคล
   นักศึกษา    5. นายภูมิเอื้อเฟื้อ เผื่อแผ่
   ครูผู้ควบคุม    6. นางณัฎฐ์วรัตถ์ ภัทรประสงค์
   4. อศจ.พะเยา    วิทยาลัยการอาชีพปง
   นักศึกษา    1. นายนิธิกร สอนใจ
   นักศึกษา    2. นายสาม กิตติ
   นักศึกษา    3. นายธีรภัทร เนียนพลกรัง
   นักศึกษา    4. นายพีรดนย์ สายเมฆ
   นักศึกษา    5. นายพัตธรากร์ กลมเกลี้ยง
   ครูผู้ควบคุม    6. นางสาวดารุณี นุ้ยแก้ว