9. ประเภททักษะพื้นฐาน
     9.1. การแข่งขันทักษะพื้นฐาน
         9.1.22. การประกวดเล่านิทานพื้นบ้าน ระดับ ปวช./ปวส. ประเภท เดี่ยว
         กติกา / เอกสารที่เกี่ยวข้อง
              -ไม่มีข้อมูล-
         สอบถามข้อมูลการแข่งขัน
              -ไม่มีข้อมูล-
         กรรมการจัดการแข่งขัน
              นางผกาภรณ์ บุสบง    ประธานกรรมการจัดการแข่งขัน    วิทยาลัยเทคโนโลยีไชยพันธ์พงษ์
              นายชัยยุทธ แก้วประภา    กรรมการและเลขานุการจัดการแข่งขัน    วิทยาลัยเทคนิคพะเยา
         กรรมการตัดสิน
              นางสุนันทา จินาเฟย    ประธานกรรมการตัดสิน    วิทยาลัยเทคนิคพะเยา
              นายณัฐกิตติ์ ศิริวงศกร    กรรมการตัดสิน    วิทยาลัยเทคนิคดอกคำใต้
              นางสาวทินมณี พลศิริ    กรรมการตัดสิน    วิทยาลัยการอาชีพปง
              นางสาวกัลป์จรีย์ ดีเสริมชัย    กรรมการตัดสิน    วิทยาลัยเทคนิคเชียงคำ
              นายจิตรติพงษ์ ชัยสิทธิ    กรรมการตัดสิน    วิทยาลัยเทคนิคเชียงคำ
              นายจักรพรรณ วงค์ปัญญา    กรรมการตัดสิน    วิทยาลัยเทคโนโลยีไชยพันธ์พงษ์
              นางสาวอังคณา เครือคำ    กรรมการและเลขานุการตัดสิน    วิทยาลัยเทคนิคพะเยา
         สถานที่จัดการแข่งขัน
              -ไม่มีข้อมูล-
         เวลาจัดการแข่งขัน
              -ไม่มีข้อมูล-
         ผู้เข้าร่วมการแข่งขัน
   1. อศจ.พะเยา    วิทยาลัยเทคนิคพะเยา
   นักศึกษา    1. นางสาวปนัดดา สังสะนา
   ครูผู้ควบคุม    2. นางสุนันทา จินาเฟย
   2. อศจ.พะเยา    วิทยาลัยเทคนิคเชียงคำ
   นักศึกษา    1. นางสาวรินรดา ราชรักษา
   ครูผู้ควบคุม    2. นางสาวกัลป์จรีย์ ดีเสริมชัย