9. ประเภททักษะพื้นฐาน
     9.1. การแข่งขันทักษะพื้นฐาน
         9.1.21. การประกวดมารยาทไทย ระดับ ปวช./ปวส. ประเภท ทีม
         กติกา / เอกสารที่เกี่ยวข้อง
              -ไม่มีข้อมูล-
         สอบถามข้อมูลการแข่งขัน
              -ไม่มีข้อมูล-
         กรรมการจัดการแข่งขัน
              นางผกาภรณ์ บุสบง    ประธานกรรมการจัดการแข่งขัน    วิทยาลัยเทคโนโลยีไชยพันธ์พงษ์
              นายชัยยุทธ แก้วประภา    กรรมการและเลขานุการจัดการแข่งขัน    วิทยาลัยเทคนิคพะเยา
         กรรมการตัดสิน
              นายยุทธภูมิ บุญเรือง    ประธานกรรมการตัดสิน    วิทยาลัยเทคนิคพะเยา
              นางมนัสนันท์ หล่อวนาวรรณ    กรรมการตัดสิน    วิทยาลัยเทคนิคพะเยา
              นางพรพิสัย สีเทา    กรรมการตัดสิน    วิทยาลัยเทคนิคเชียงคำ
              นางสาววรินทร มะโนหาญ    กรรมการตัดสิน    วิทยาลัยเทคนิคดอกคำใต้
              นางสาวอมรรัตน์ ธนะวงค์    กรรมการตัดสิน    วิทยาลัยการอาชีพปง
         สถานที่จัดการแข่งขัน
              -ไม่มีข้อมูล-
         เวลาจัดการแข่งขัน
              -ไม่มีข้อมูล-
         ผู้เข้าร่วมการแข่งขัน
   1. อศจ.พะเยา    วิทยาลัยเทคนิคพะเยา
   นักศึกษา    1. นายบรรณวิทิต สมพมิตร
   นักศึกษา    2. นางสาวไอลดา สุปิน
   ครูผู้ควบคุม    3. นายยุทธภูมิ บุญเรือง
   2. อศจ.พะเยา    วิทยาลัยเทคนิคเชียงคำ
   นักศึกษา    1. นายณัฐวุฒิ อรรคฮาดจันทร์
   นักศึกษา    2. นางสาวกัญญาวีร์ คำราชา
   ครูผู้ควบคุม    3. นางพรพิสัย สีเทา
   3. อศจ.พะเยา    วิทยาลัยเทคนิคดอกคำใต้
   นักศึกษา    1. นายอัครวิน ดวงจิต
   นักศึกษา    2. นางสาวภัคจิรา ศรีทอน
   ครูผู้ควบคุม    3. นางสาววรินทร มโนหาญ
   4. อศจ.พะเยา    วิทยาลัยการอาชีพปง
   นักศึกษา    1. นางสาวรุจิรา วิชัย
   นักศึกษา    2. นายณัฐพงศ์ คิดดี
   ครูผู้ควบคุม    3. นางสาวอมรรัตน์ ธนะวงค์