9. ประเภททักษะพื้นฐาน
     9.1. การแข่งขันทักษะพื้นฐาน
         9.1.20. การแข่งขันตอบปัญหาวิชาหน้าที่พลเมือง และ ประวัติศาสตร์ชาติไทย ระดับ ปวช. ประเภท ทีม
         กติกา / เอกสารที่เกี่ยวข้อง
              -ไม่มีข้อมูล-
         สอบถามข้อมูลการแข่งขัน
              -ไม่มีข้อมูล-
         กรรมการจัดการแข่งขัน
              นางผกาภรณ์ บุสบง    ประธานกรรมการจัดการแข่งขัน    วิทยาลัยเทคโนโลยีไชยพันธ์พงษ์
              นายชัยยุทธ แก้วประภา    กรรมการและเลขานุการจัดการแข่งขัน    วิทยาลัยเทคนิคพะเยา
         กรรมการตัดสิน
              นางมนัสนันท์ หล่อวนาวรรณ    ประธานกรรมการตัดสิน    วิทยาลัยเทคนิคพะเยา
              นางพรพิสัย สีเทา    กรรมการตัดสิน    วิทยาลัยเทคนิคเชียงคำ
              นายยุทธภูมิ บุญเรือง    กรรมการตัดสิน    วิทยาลัยเทคนิคพะเยา
              นายสุทธิภัทร พลศรีพิมพ์    กรรมการตัดสิน    วิทยาลัยการอาชีพปง
              นางณัฎฐธิดา จินมอญ    กรรมการตัดสิน    วิทยาลัยการอาชีพปง
              นายวรเวช พรมใจ    กรรมการและเลขานุการตัดสิน    วิทยาลัยเทคนิคดอกคำใต้
         สถานที่จัดการแข่งขัน
              -ไม่มีข้อมูล-
         เวลาจัดการแข่งขัน
              -ไม่มีข้อมูล-
         ผู้เข้าร่วมการแข่งขัน
   1. อศจ.พะเยา    วิทยาลัยเทคนิคพะเยา
   นักศึกษา    1. นางสาวหทัยรัตน์ พงศ์ทองผาสุข
   นักศึกษา    2. นางสาวณัฐพัชร์ ทำทอง
   ครูผู้ควบคุม    3. นางมนัสนันท์ หล่อวนาวรรณ
   2. อศจ.พะเยา    วิทยาลัยเทคนิคเชียงคำ
   นักศึกษา    1. นายเมธา คำแดงดี
   นักศึกษา    2. นายภานุวัฒน์ ชูวัย
   ครูผู้ควบคุม    3. นางพรพิสัย สีเทา
   3. อศจ.พะเยา    วิทยาลัยการอาชีพปง
   นักศึกษา    1. นางสาวภูตะวัน ใจปิง
   นักศึกษา    2. นายสัภยา ไชยลังกา
   ครูผู้ควบคุม    3. นายสุทธิภัทร พลศรีพิมพ์