9. ประเภททักษะพื้นฐาน
     9.1. การแข่งขันทักษะพื้นฐาน
         9.1.2. การประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ระดับ ปวช./ปวส. ประเภท เดี่ยว
         กติกา / เอกสารที่เกี่ยวข้อง
              -ไม่มีข้อมูล-
         สอบถามข้อมูลการแข่งขัน
              -ไม่มีข้อมูล-
         กรรมการจัดการแข่งขัน
              นางผกาภรณ์ บุสบง    ประธานกรรมการจัดการแข่งขัน    วิทยาลัยเทคนิคพะเยา
              นายชัยยุทธ แก้วประภา    กรรมการและเลขานุการจัดการแข่งขัน    วิทยาลัยเทคนิคพะเยา
         กรรมการตัดสิน
              นายเชียงชัย แปงณีวงค์    ประธานกรรมการตัดสิน    วิทยาลัยเทคนิคพะเยา
              นายกิตติสัณห์ ญาณะ    กรรมการตัดสิน    วิทยาลัยการอาชีพปง
              นายวิจิตรติพงษ์ ชัยสิทธิ    กรรมการตัดสิน    วิทยาลัยเทคนิคเชียงคำ
              นางสาวชนิกา คำมา    กรรมการตัดสิน    วิทยาลัยเทคนิคเชียงคำ
              นายธนพนธ์ แก้วกุฬา    กรรมการตัดสิน    วิทยาลัยเทคนิคดอกคำใต้
              นายนพพล สุภาศรี    กรรมการตัดสิน    วิทยาลัยเทคโนโลยีพะเยา
              นายสิทธิเดช อภัยนนท์    กรรมการตัดสิน    วิทยาลัยเทคโนโลยีไชยพันธ์พงษ์
              นายเชาวฤทธิ์ ชุมภู    กรรมการและเลขานุการตัดสิน    วิทยาลัยเทคนิคพะเยา
         สถานที่จัดการแข่งขัน
              -ไม่มีข้อมูล-
         เวลาจัดการแข่งขัน
              -ไม่มีข้อมูล-
         ผู้เข้าร่วมการแข่งขัน
   1. อศจ.พะเยา    วิทยาลัยเทคนิคพะเยา
   นักศึกษา    1. นางสาวสุพรรษา หารภิรมณ์
   ครูผู้ควบคุม    2. นางแสงเดือน มีครู
   2. อศจ.พะเยา    วิทยาลัยเทคนิคเชียงคำ
   นักศึกษา    1. นางสาวสุภัชชา อินต๊ะสิน
   ครูผู้ควบคุม    2. นางสาวชนิกา คำมา
   3. อศจ.พะเยา    วิทยาลัยเทคนิคดอกคำใต้
   นักศึกษา    1. นางสาวสุรีพร จันทร์เมือง
   ครูผู้ควบคุม    2. นายธนพนธ์ แก้วกุฬา
   4. อศจ.พะเยา    วิทยาลัยการอาชีพปง
   นักศึกษา    1. นางสาวดวงกมล อุดกัน
   ครูผู้ควบคุม    2. นายจตุพล นามนาย
   5. อศจ.พะเยา    วิทยาลัยเทคโนโลยีไชยพันธ์พงษ์
   นักศึกษา    1. นางสาวศุภิสรา โพธิ์ม่วง
   ครูผู้ควบคุม    2. นายสิทธิเดช อภัยนนท์
   6. อศจ.พะเยา    วิทยาลัยเทคโนโลยี พะเยา
   นักศึกษา    1. นางสาวสุดารัตน์ แซ่ย่าง
   ครูผู้ควบคุม    2. นายนพพล สุภาศรี