9. ประเภททักษะพื้นฐาน
     9.1. การแข่งขันทักษะพื้นฐาน
         9.1.19. การประกวดการพูดสาธิตเป็นภาษาอังกฤษ (English Demonstration Contest) ระดับ ปวช./ปวส. ประเภท เดี่ยว
         กติกา / เอกสารที่เกี่ยวข้อง
              -ไม่มีข้อมูล-
         สอบถามข้อมูลการแข่งขัน
              -ไม่มีข้อมูล-
         กรรมการจัดการแข่งขัน
              นางผกาภรณ์ บุสบง    ประธานกรรมการจัดการแข่งขัน    วิทยาลัยเทคโนโลยีไชยพันธ์พงษ์
              นายชัยยุทธ แก้วประภา    กรรมการและเลขานุการจัดการแข่งขัน    วิทยาลัยเทคนิคพะเยา
         กรรมการตัดสิน
              นางสาวดวงนภา สุทโธ    ประธานกรรมการตัดสิน    วิทยาลัยเทคนิคดอกคำใต้
              นางแสงเดือน มีครู    กรรมการตัดสิน    วิทยาลัยเทคนิคพะเยา
              นางรุ่งนภา วาวงค์มูล    กรรมการตัดสิน    วิทยาลัยเทคนิคพะเยา
              นายนพดล เขียวอาสะวะ    กรรมการตัดสิน    วิทยาลัยเทคนิคพะเยา
              นางเกลียวพันธ์ หงษ์ทอง    กรรมการตัดสิน    วิทยาลัยเทคนิคพะเยา
              นางสาวศิริรัตน์ แสนมา    กรรมการตัดสิน    วิทยาลัยเทคนิคพะเยา
              นางสาวจุฑาทิพย์ หงษ์สามสิบหก    กรรมการตัดสิน    วิทยาลัยเทคนิคเชียงคำ
              นางสาวปิยะสตรี ปุกคำ    กรรมการตัดสิน    วิทยาลัยเทคนิคเชียงคำ
              นางสาวจิดาภา กมลสมบูรณ์    กรรมการตัดสิน    วิทยาลัยเทคโนโลยีพะเยา
              นางสาวชโลธร ขัยเสน    กรรมการตัดสิน    วิทยาลัยการอาชีพปง
              นายจตุพล นามนาย    กรรมการตัดสิน    วิทยาลัยการอาชีพปง
              นางสาวมยุรฉัตร ปรารมณ์    กรรมการตัดสิน    วิทยาลัยเทคโนโลยีไชยพันธ์พงษ์
              นางวาสนา คาระมาตร    กรรมการและเลขานุการตัดสิน    วิทยาลัยเทคนิคดอกคำใต้
         สถานที่จัดการแข่งขัน
              -ไม่มีข้อมูล-
         เวลาจัดการแข่งขัน
              -ไม่มีข้อมูล-
         ผู้เข้าร่วมการแข่งขัน
   1. อศจ.พะเยา    วิทยาลัยเทคนิคพะเยา
   นักศึกษา    1. นางสาวศลิษา ตาสาย
   ครูผู้ควบคุม    2. นางสาวศิริรัตน์ แสนมา
   2. อศจ.พะเยา    วิทยาลัยเทคนิคเชียงคำ
   นักศึกษา    1. นางสาวจิรัชญา แซ่หลอ
   ครูผู้ควบคุม    2. นางสาวปิยะสตรี ปุกคำ
   3. อศจ.พะเยา    วิทยาลัยเทคโนโลยีไชยพันธ์พงษ์
   นักศึกษา    1. นางสาวน้ำฝน จัตุมา
   ครูผู้ควบคุม    2. นางสาวมยุรฉัตร ปรารมณ์