9. ประเภททักษะพื้นฐาน
     9.1. การแข่งขันทักษะพื้นฐาน
         9.1.18. การประกวดรักการอ่านภาษาไทย ระดับ ปวช./ปวส. ประเภท เดี่ยว
         กติกา / เอกสารที่เกี่ยวข้อง
              -ไม่มีข้อมูล-
         สอบถามข้อมูลการแข่งขัน
              -ไม่มีข้อมูล-
         กรรมการจัดการแข่งขัน
              นางผกาภรณ์ บุสบง    ประธานกรรมการจัดการแข่งขัน    วิทยาลัยเทคโนโลยีไชยพันธ์พงษ์
              นายชัยยุทธ แก้วประภา    กรรมการและเลขานุการจัดการแข่งขัน    วิทยาลัยเทคนิคพะเยา
         กรรมการตัดสิน
              นางสุนันทา จินาเฟย    ประธานกรรมการตัดสิน    วิทยาลัยเทคนิคพะเยา
              นายณัฐกิตติ์ ศิริวงศกร    กรรมการตัดสิน    วิทยาลัยเทคนิคดอกคำใต้
              นางสาวกัลป์จรีย์ ดีเสริมชัย    กรรมการตัดสิน    วิทยาลัยเทคนิคเชียงคำ
              นางสาวทินมณี พลศิริ    กรรมการตัดสิน    วิทยาลัยการอาชีพปง
              นายจักรพรรณ วงค์ปัญญา    กรรมการตัดสิน    วิทยาลัยเทคโนโลยีไชยพันธ์พงษ์
              นายจิตรติพงษ์ ชัยสิทธิ    กรรมการตัดสิน    วิทยาลัยเทคนิคเชียงคำ
              นางสาวอังคณา เครือคำ    กรรมการและเลขานุการตัดสิน    วิทยาลัยเทคนิคพะเยา
         สถานที่จัดการแข่งขัน
              -ไม่มีข้อมูล-
         เวลาจัดการแข่งขัน
              -ไม่มีข้อมูล-
         ผู้เข้าร่วมการแข่งขัน
   1. อศจ.พะเยา    วิทยาลัยเทคนิคพะเยา
   นักศึกษา    1. นางสาวนคนันทินี สดคมขำ
   ครูผู้ควบคุม    2. นางสาวอังคณา เครือคำ
   2. อศจ.พะเยา    วิทยาลัยเทคนิคเชียงคำ
   นักศึกษา    1. นางสาวเพชรลดา นิทะโน
   ครูผู้ควบคุม    2. นายจิตรติพงษ์ ชัยสิทธิ
   3. อศจ.พะเยา    วิทยาลัยการอาชีพปง
   นักศึกษา    1. นางสาวกนกวรรณ เม่นน้อย
   ครูผู้ควบคุม    2. นางสาวทินมณี พลศิริ
   4. อศจ.พะเยา    วิทยาลัยเทคโนโลยีไชยพันธ์พงษ์
   นักศึกษา    1. นางสาวสิริวิมล ชมพูไชย
   ครูผู้ควบคุม    2. นายจักรพรรณ วงค์ปัญญา