9. ประเภททักษะพื้นฐาน
     9.1. การแข่งขันทักษะพื้นฐาน
         9.1.17. การประกวดสุนทรพจน์ภาษาไทย ระดับ ปวช./ปวส. ประเภท เดี่ยว
         กติกา / เอกสารที่เกี่ยวข้อง
              -ไม่มีข้อมูล-
         สอบถามข้อมูลการแข่งขัน
              -ไม่มีข้อมูล-
         กรรมการจัดการแข่งขัน
              นางผกาภรณ์ บุสบง    ประธานกรรมการจัดการแข่งขัน    วิทยาลัยเทคโนโลยีไชยพันธ์พงษ์
              นายชัยยุทธ แก้วประภา    กรรมการและเลขานุการจัดการแข่งขัน    วิทยาลัยเทคนิคพะเยา
         กรรมการตัดสิน
              นางสุนันทา จินาเฟย    ประธานกรรมการตัดสิน    วิทยาลัยเทคนิคพะเยา
              นายณัฐกิตติ์ ศิริวงศกร    กรรมการตัดสิน    วิทยาลัยเทคนิคดอกคำใต้
              นางสาวทินมณี พลศิริ    กรรมการตัดสิน    วิทยาลัยการอาชีพปง
              นางสาวกัลป์จรีย์ ดีเสริมชัย    กรรมการตัดสิน    วิทยาลัยเทคนิคเชียงคำ
              นายจิตรติพงษ์ ชัยสิทธิ    กรรมการตัดสิน    วิทยาลัยเทคนิคเชียงคำ
              นางสาวอังคณา เครือคำ    กรรมการและเลขานุการตัดสิน    วิทยาลัยเทคนิคพะเยา
              นายจักรพรรณ วงค์ปัญญา    กรรมการตัดสิน    วิทยาลัยเทคโนโลยีไชยพันธ์พงษ์
         สถานที่จัดการแข่งขัน
              -ไม่มีข้อมูล-
         เวลาจัดการแข่งขัน
              -ไม่มีข้อมูล-
         ผู้เข้าร่วมการแข่งขัน
   1. อศจ.พะเยา    วิทยาลัยเทคนิคพะเยา
   นักศึกษา    1. นางสาวนิชานันท์ ขัดมัน
   ครูผู้ควบคุม    2. นางสุนันทา จินาเฟย
   2. อศจ.พะเยา    วิทยาลัยเทคนิคเชียงคำ
   นักศึกษา    1. นางสาวประภัสสร จันทร์งาม
   ครูผู้ควบคุม    2. นางสาวกัลป์จรีย์ ดีเสริมชัย
   3. อศจ.พะเยา    วิทยาลัยเทคโนโลยีไชยพันธ์พงษ์
   นักศึกษา    1. นางสาวเดือนเด่น น้ำทิพย์
   ครูผู้ควบคุม    2. นายจักรพรรณ วงค์ปัญญา