9. ประเภททักษะพื้นฐาน
     9.1. การแข่งขันทักษะพื้นฐาน
         9.1.16. การประกวดสุนทรพจน์ภาษาจีนกลาง ระดับ ปวช./ปวส. ประเภท เดี่ยว
         กติกา / เอกสารที่เกี่ยวข้อง
              -ไม่มีข้อมูล-
         สอบถามข้อมูลการแข่งขัน
              -ไม่มีข้อมูล-
         กรรมการจัดการแข่งขัน
              นางผกาภรณ์ บุสบง    ประธานกรรมการจัดการแข่งขัน   
              นายชัยยุทธ แก้วประภา    กรรมการและเลขานุการจัดการแข่งขัน    วิทยาลัยเทคนิคพะเยา
         กรรมการตัดสิน
              นางสาวภรภัทร สิงหภิวัฒน์    ประธานกรรมการตัดสิน    วิทยาลัยเทคนิคเชียงคำ
              นางชนกนาถ เมียงเจียง    กรรมการตัดสิน    วิทยาลัยเทคโนโลยีไชยพันธ์พงษ์
              นางสาวสตกมล ท้า่วคำลือ    กรรมการและเลขานุการตัดสิน    วิทยาลัยเทคนิคพะเยา
         สถานที่จัดการแข่งขัน
              -ไม่มีข้อมูล-
         เวลาจัดการแข่งขัน
              -ไม่มีข้อมูล-
         ผู้เข้าร่วมการแข่งขัน
   1. อศจ.พะเยา    วิทยาลัยเทคนิคพะเยา
   นักศึกษา    1. นางสาวเขมนิจ แซ่ลี
   ครูผู้ควบคุม    2. นางสาวสตกมล ท้าวคำลือ
   2. อศจ.พะเยา    วิทยาลัยเทคนิคเชียงคำ
   นักศึกษา    1. นางสาวรพีพรรณ คำมา
   ครูผู้ควบคุม    2. นางสาวภรภัทร สิงหภิวัฒน์
   3. อศจ.พะเยา    วิทยาลัยเทคโนโลยีไชยพันธ์พงษ์
   นักศึกษา    1. นางสาวปราณปรียา แสนท้าว
   ครูผู้ควบคุม    2. นางชนกนาถ เมียงเจียง