9. ประเภททักษะพื้นฐาน
     9.1. การแข่งขันทักษะพื้นฐาน
         9.1.15. การประกวดพูดในที่สาธารณะเป็นภาษาอังกฤษ(English Public Speaking Contest) ระดับ ปวช./ปวส. ประเภท เดี่ยว
         กติกา / เอกสารที่เกี่ยวข้อง
              -ไม่มีข้อมูล-
         สอบถามข้อมูลการแข่งขัน
              -ไม่มีข้อมูล-
         กรรมการจัดการแข่งขัน
              นางผกาภรณ์ บุสบง    ประธานกรรมการจัดการแข่งขัน   
              นายชัยยุทธ แก้วประภา    กรรมการและเลขานุการจัดการแข่งขัน    วิทยาลัยเทคนิคพะเยา
         กรรมการตัดสิน
              นางสาวดวงนภา สุทโธ    ประธานกรรมการตัดสิน    วิทยาลัยเทคนิคดอกคำใต้
              นางแสงเดือน มีครู    กรรมการตัดสิน    วิทยาลัยเทคนิคพะเยา
              นางรุ่งนภา วาวงค์มูล    กรรมการตัดสิน    วิทยาลัยเทคนิคพะเยา
              นางเกลียวพันธ์ หงษ์ทอง    กรรมการตัดสิน    วิทยาลัยเทคนิคพะเยา
              นายนพดล เขียวอาสะวะ    กรรมการตัดสิน    วิทยาลัยเทคนิคพะเยา
              นางสาวศิริรัตน์ แสนมา    กรรมการตัดสิน    วิทยาลัยเทคนิคพะเยา
              นางสาวปิยะสตรี ปุกคำ    กรรมการตัดสิน    วิทยาลัยเทคนิคเชียงคำ
              นางสาวจุฑาทิพย์ หงษ์สามสิบหก    กรรมการตัดสิน    วิทยาลัยเทคนิคเชียงคำ
              นางสาวชโลธร ขัยเสน    กรรมการตัดสิน    วิทยาลัยการอาชีพปง
              นายจตุพล นามนาย    กรรมการตัดสิน    วิทยาลัยการอาชีพปง
              นางวาสนา คาระมาตร    กรรมการและเลขานุการตัดสิน    วิทยาลัยเทคนิคดอกคำใต้
              นางสาวจิดาภา กมลสมบูรณ์    กรรมการตัดสิน    วิทยาลัยเทคโนโลยีพะเยา
              นางสาวมยุรฉัตร ปรารมณ์    กรรมการตัดสิน    วิทยาลัยเทคโนโลยีไชยพันธ์พงษ์
         สถานที่จัดการแข่งขัน
              แข่งขันที่ ( ) คลิ๊กเพื่อดูด้วย Google Maps               พิกัด GPS   ,
         เวลาจัดการแข่งขัน
              -ไม่มีข้อมูล-
         ผู้เข้าร่วมการแข่งขัน
   1. อศจ.พะเยา    วิทยาลัยเทคนิคพะเยา
   นักศึกษา    1. นางสาวกชมน กาบสารเจริญ
   ครูผู้ควบคุม    2. นายนพดล เขียวอาสะวะ
   2. อศจ.พะเยา    วิทยาลัยเทคนิคเชียงคำ
   นักศึกษา    1. นางสาววรัญญา สามัญแก้ว
   ครูผู้ควบคุม    2. นางสาวปิยะสตรี ปุกคำ
   3. อศจ.พะเยา    วิทยาลัยการอาชีพปง
   นักศึกษา    1. นายสันดุษิต ศูนย์กลาง
   ครูผู้ควบคุม    2. นายจตุพล นามนาย
   4. อศจ.พะเยา    วิทยาลัยเทคโนโลยีไชยพันธ์พงษ์
   นักศึกษา    1. นางสาวอรุโณทัย แสนมิตร
   ครูผู้ควบคุม    2. นางสาวมยุรฉัตร ปรารมณ์
   5. อศจ.พะเยา    วิทยาลัยเทคโนโลยี พะเยา
   นักศึกษา    1. นายชัยวัฒน์ แซ่กือ
   ครูผู้ควบคุม    2. นางสาวมนต์นภา จิตตะ