7. ประเภทวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
     7.1. สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
         7.1.2. ทักษะเทคโนโลยีเครือข่าย ระดับ ปวส. ประเภท ทีม
         กติกา / เอกสารที่เกี่ยวข้อง
              -ไม่มีข้อมูล-
         สอบถามข้อมูลการแข่งขัน
              -ไม่มีข้อมูล-
         กรรมการจัดการแข่งขัน
              นางผกาภรณ์ บุสบง    ประธานกรรมการจัดการแข่งขัน    วิทยาลัยเทคโนโลยีไชยพันธ์พงษ์
              นายชัยยุทธ แก้วประภา    กรรมการและเลขานุการจัดการแข่งขัน    วิทยาลัยเทคนิคพะเยา
         กรรมการตัดสิน
              นายธนรัฐ อินต๊ะสาร    ประธานกรรมการตัดสิน    วิทยาลัยเทคนิคพะเยา
              นายธีรกรณ์ แก้วคำ    กรรมการตัดสิน    วิทยาลัยเทคนิคพะเยา
              นายชัชพิสิฐ พันธนะวาทิน    กรรมการตัดสิน    วิทยาลัยเทคนิคเชียงคำ
              นายภราดร มูลสวัสดิ์    กรรมการตัดสิน    วิทยาลัยการอาชีพปง
              นายบัญชา สายสุริยะ    กรรมการและเลขานุการตัดสิน    วิทยาลัยเทคนิคพะเยา
         สถานที่จัดการแข่งขัน
              -ไม่มีข้อมูล-
         เวลาจัดการแข่งขัน
              -ไม่มีข้อมูล-
         ผู้เข้าร่วมการแข่งขัน
   1. อศจ.พะเยา    วิทยาลัยการอาชีพปง
   นักศึกษา    1. นางสาวพัณณ์ชิตา โนจิตร
   นักศึกษา    2. นางสาวฐิติมา ไทยใหม่
   นักศึกษา    3. นายนวัช วงค์ษา
   ครูผู้ควบคุม    4. นายปรัชญา นามวิชัย