7. ประเภทวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
     7.1. สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
         7.1.1. ทักษะการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ระดับ ปวช. ประเภท ทีม
         กติกา / เอกสารที่เกี่ยวข้อง
              -ไม่มีข้อมูล-
         สอบถามข้อมูลการแข่งขัน
              -ไม่มีข้อมูล-
         กรรมการจัดการแข่งขัน
              นางผกาภรณ์ บุสบง    ประธานกรรมการจัดการแข่งขัน    วิทยาลัยเทคโนโลยีไชยพันธ์พงษ์
              นายชัยยุทธ แก้วประภา    กรรมการและเลขานุการจัดการแข่งขัน    วิทยาลัยเทคนิคพะเยา
         กรรมการตัดสิน
              นายธนรัฐ อินต๊ะสาร    ประธานกรรมการตัดสิน    วิทยาลัยเทคนิคพะเยา
              นายธีรกรณ์ แก้วคำ    กรรมการตัดสิน    วิทยาลัยเทคนิคพะเยา
              นางสุนันทา ขยันขาย    กรรมการตัดสิน    วิทยาลัยเทคนิคพะเยา
              นายนันท์ ก้อคำ    กรรมการตัดสิน    วิทยาลัยเทคนิคเชียงคำ
              นางสาวมาริษา มงคล    กรรมการและเลขานุการตัดสิน    วิทยาลัยการอาชีพปง
         สถานที่จัดการแข่งขัน
              -ไม่มีข้อมูล-
         เวลาจัดการแข่งขัน
              -ไม่มีข้อมูล-
         ผู้เข้าร่วมการแข่งขัน
   1. อศจ.พะเยา    วิทยาลัยเทคนิคพะเยา
   นักศึกษา    1. นายธฤต สิทธิโชติ
   นักศึกษา    2. นายรฐนนท์ สุวลัย
   นักศึกษา    3. นายปภังกร ฟักทอง
   ครูผู้ควบคุม    4. นางสุนันทา ขยันขาย
   2. อศจ.พะเยา    วิทยาลัยการอาชีพปง
   นักศึกษา    1. นางสาวมนัสนันท์ ธนะสิทธิ์
   นักศึกษา    2. นางสาวฐิติกาญจน์ ใจกล้า
   นักศึกษา    3. นางสาววิมลรัตน์ ศรีมา
   ครูผู้ควบคุม    4. นายธนกร แสนธรรมมา