4. ประเภทวิชาคหกรรม
     4.1. สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ
         4.1.1. ทักษะการประกอบอาหารไทยเชิงธุรกิจ ประเภท ชุดอาหารว่างบรรจุกล่อง(Food Box set) ระดับ ปวช. ประเภท ทีม
         กติกา / เอกสารที่เกี่ยวข้อง
              -ไม่มีข้อมูล-
         สอบถามข้อมูลการแข่งขัน
              -ไม่มีข้อมูล-
         กรรมการจัดการแข่งขัน
              นางผกาภรณ์ บุสบง    ประธานกรรมการจัดการแข่งขัน    วิทยาลัยเทคโนโลยีไชยพันธ์พงษ์
              นายชัยยุทธ แก้วประภา    กรรมการและเลขานุการจัดการแข่งขัน    วิทยาลัยเทคนิคพะเยา
         กรรมการตัดสิน
              นางสาวรุจิรินทร์ อัครสิทธิรุจน์    ประธานกรรมการตัดสิน    วิทยาลัยเทคนิคพะเยา
              ว่าที่ ร.ต.ฉัตรชัย สีบัวแดง    กรรมการตัดสิน    วิทยาลัยเทคนิคพะเยา
              นางสาวปาวีณา หลีหมัด    กรรมการและเลขานุการตัดสิน    วิทยาลัยเทคนิคพะเยา
         สถานที่จัดการแข่งขัน
              -ไม่มีข้อมูล-
         เวลาจัดการแข่งขัน
              -ไม่มีข้อมูล-
         ผู้เข้าร่วมการแข่งขัน
   1. อศจ.พะเยา    วิทยาลัยเทคนิคพะเยา
   นักศึกษา    1. นางสาวปาริชาต ทาทอง
   นักศึกษา    2. นางสาวนภัสสร สุวรรณสะสม
   นักศึกษา    3. นางสาวปานชีวา บุญมูล
   นักศึกษา    4. นางสาววิจิตตา สระแก้ว
   ครูผู้ควบคุม    5. นางสาวนภาพร เจริญรัตน์