3. ประเภทวิชาพาณิชยกรรม/ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ
     3.8. ทักษะความรู้ทางการเงิน
         3.8.1. ทักษะความรู้ทางการเงิน ( Fin. ดี We Can Do!!! ) ระดับ ปวช./ปวส. ประเภท ทีม
         กติกา / เอกสารที่เกี่ยวข้อง
              -ไม่มีข้อมูล-
         สอบถามข้อมูลการแข่งขัน
              -ไม่มีข้อมูล-
         กรรมการจัดการแข่งขัน
              นายชัยยุทธ แก้วประภา    ประธานกรรมการจัดการแข่งขัน    รองผู้อำนวยการ
              นางนงลักษณ์ สว่างใจธรรม    กรรมการและเลขานุการจัดการแข่งขัน    ครู
         กรรมการตัดสิน
              นายชนินทร์ เพชรไทย    กรรมการตัดสิน    ธนาคารแห่งประเทศไทย
              นายฉัตรชัย พรมทอง    กรรมการตัดสิน    หอการค้าจังหวัดพะเยา
              นางฐานภักดิ์ คำฮอม    กรรมการตัดสิน    วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพะเยา
         สถานที่จัดการแข่งขัน
              แข่งขันที่ ( ) คลิ๊กเพื่อดูด้วย Google Maps               พิกัด GPS   ,
         เวลาจัดการแข่งขัน
   11 สิงหาคม 2566
08:00น. - 12:00น.    ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานและดำเนินการจัดสถานที่ เตรียมความพร้อมสำหรับการแข่งขัน
13:00น. - 14:00น.    ลงทะเบียนทีมผู้่เข้าร่วมการแข่งขัน ประชุมคณะกรรมการตัดสิน
14:00น. - 17:00น.    ประธานกล่าวเปิดการแข่งขัน เร่ิมการแข่งขัน และประกาศผลการตัดสิน
         ผู้เข้าร่วมการแข่งขัน
   1. อศจ.พะเยา    วิทยาลัยเทคนิคพะเยา
   นักศึกษา    1. นางสาวกัญญาณัฐ นันทชัย
   นักศึกษา    2. นางสาวกัญญาณัฐ เฉพาะธรรม
   นักศึกษา    3. นางสาวนภสร เชื้อถิ่นภู
   นักศึกษา    4. นางสาวนฤมล สุริวงค์
   ครูผู้ควบคุม    5. นายบัญชา สิทธิตัน
   2. อศจ.พะเยา    วิทยาลัยเทคนิคดอกคำใต้
   นักศึกษา    1. นางสาวศิริพร สมศรี
   นักศึกษา    2. นางสาวหญิง กองมณีวงศ์
   นักศึกษา    3. นางสาวกุลณัฐ วัชรประเสริฐผล
   นักศึกษา    4. นางสาวศุภภัค ปัญญาวงค์
   ครูผู้ควบคุม    5. นางสาวอัจฉราพินท์ มะลิวงค์