3. ประเภทวิชาพาณิชยกรรม/ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ
     3.6. สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ/สาขาวิชาเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล
         3.6.2. ทักษะการพัฒนานวัตกรรมธุรกิจดิจิทัล ระดับ ปวส. ประเภท ทีม
         กติกา / เอกสารที่เกี่ยวข้อง
              -ไม่มีข้อมูล-
         สอบถามข้อมูลการแข่งขัน
              -ไม่มีข้อมูล-
         กรรมการจัดการแข่งขัน
              นางผกาภรณ์ บุสบง    ประธานกรรมการจัดการแข่งขัน    วิทยาลัยเทคโนโลยีไชยพันธ์พงษ์
              นายชัยยุทธ แก้วประภา    กรรมการและเลขานุการจัดการแข่งขัน    วิทยาลัยเทคนิคพะเยา
         กรรมการตัดสิน
              นางนิภา ไชยเสน    ประธานกรรมการตัดสิน    วิทยาลัยเทคนิคพะเยา
              นางสุนันทา ขยันขาย    กรรมการตัดสิน    วิทยาลัยเทคนิคพะเยา
              นายปรัชญา นามวิชัย    กรรมการตัดสิน    วิทยาลัยการอาชีพปง
              นายธวัชชัย ยนต์สุวรรณ    กรรมการตัดสิน    วิทยาลัยเทคนิคเชียงคำ
              นางสาวณัฐนันท์ สุกูล    กรรมการและเลขานุการตัดสิน    วิทยาลัยเทคนิคพะเยา
         สถานที่จัดการแข่งขัน
              -ไม่มีข้อมูล-
         เวลาจัดการแข่งขัน
              -ไม่มีข้อมูล-
         ผู้เข้าร่วมการแข่งขัน
   1. อศจ.พะเยา    วิทยาลัยเทคนิคพะเยา
   นักศึกษา    1. นายธนกร ฝึกฝน
   นักศึกษา    2. นายศราวุธ คร่องรับ
   นักศึกษา    3. นางสาวธัญชนก เชื้อดี
   ครูผู้ควบคุม    4. นางสาวณัฐนันท์ สุกูล
   2. อศจ.พะเยา    วิทยาลัยเทคนิคเชียงคำ
   นักศึกษา    1. นายนิติ นัปกาศิต
   นักศึกษา    2. นายสุวิจักขณ์ ดุลดิถี
   นักศึกษา    3. นางสาวดมิสา ใจคำ
   ครูผู้ควบคุม    4. นายธวัชชัย ยนต์สุวรรณ