3. ประเภทวิชาพาณิชยกรรม/ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ
     3.6. สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ/สาขาวิชาเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล
         3.6.1. ทักษะพัฒนาสื่อประชาสัมพันธ์ โมชันกราฟิก ระดับ ปวช. ประเภท ทีม
         กติกา / เอกสารที่เกี่ยวข้อง
              -ไม่มีข้อมูล-
         สอบถามข้อมูลการแข่งขัน
              -ไม่มีข้อมูล-
         กรรมการจัดการแข่งขัน
              นางผกาภรณ์ บุสบง    ประธานกรรมการจัดการแข่งขัน    วิทยาลัยเทคโนโลยีไชยพันธ์พงษ์
              นายชัยยุทธ แก้วประภา    กรรมการและเลขานุการจัดการแข่งขัน    วิทยาลัยเทคนิคพะเยา
         กรรมการตัดสิน
              นางสาวณัฐนันท์ สุกูล    ประธานกรรมการตัดสิน    วิทยาลัยเทคนิคพะเยา
              นายธนากร แสนธรรมมา    กรรมการตัดสิน    วิทยาลัยการอาชีพปง
              นายนภส เสมอใจ    กรรมการตัดสิน    วิทยาลัยการอาชีพปง
              นายกัณตภณ วาวงค์มูล    กรรมการตัดสิน    วิทยาลัยเทคนิคเชียงคำ
              นายสาริษฐ์ ศรีใจ    กรรมการและเลขานุการตัดสิน    วิทยาลัยเทคนิคพะเยา
         สถานที่จัดการแข่งขัน
              -ไม่มีข้อมูล-
         เวลาจัดการแข่งขัน
              -ไม่มีข้อมูล-
         ผู้เข้าร่วมการแข่งขัน
   1. อศจ.พะเยา    วิทยาลัยเทคนิคเชียงคำ
   นักศึกษา    1. นายประกาศิต คงบาง
   นักศึกษา    2. นายภควัต ใจแก้ว
   ครูผู้ควบคุม    3. นายกัณตภณ วาวงค์มูล