3. ประเภทวิชาพาณิชยกรรม/ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ
     3.4. สาขาวิชาการตลาด/ทุกสาขาวิชา
         3.4.1. ทักษะการเขียนแผนธุรกิจ ระดับ ปวส. ประเภท ทีม
         กติกา / เอกสารที่เกี่ยวข้อง
              -ไม่มีข้อมูล-
         สอบถามข้อมูลการแข่งขัน
              -ไม่มีข้อมูล-
         กรรมการจัดการแข่งขัน
              นางผกาภรณ์ บุสบง    ประธานกรรมการจัดการแข่งขัน    วิทยาลัยเทคโนโลยีไชยพันธ์พงษ์
              นายชัยยุทธ แก้วประภา    กรรมการและเลขานุการจัดการแข่งขัน    วิทยาลัยเทคนิคพะเยา
         กรรมการตัดสิน
              นางปราณี มงคลกุล    ประธานกรรมการตัดสิน    วิทยาลัยเทคนิคพะเยา
              นางสาวกนกวรรณ กองกิจ    กรรมการตัดสิน    วิทยาลัยเทคนิคพะเยา
              นางนวลลออ ชุ่มวงค์    กรรมการตัดสิน    วิทยาลัยเทคนิคดอกคำใต้
              นางสาวนงค์นุช สีสะใบ    กรรมการตัดสิน    วิทยาลัยเทคนิคพะเยา
              นายอโณทัย พันธะไชย    กรรมการและเลขานุการตัดสิน    วิทยาลัยเทคนิคพะเยา
         สถานที่จัดการแข่งขัน
              -ไม่มีข้อมูล-
         เวลาจัดการแข่งขัน
              -ไม่มีข้อมูล-
         ผู้เข้าร่วมการแข่งขัน
   1. อศจ.พะเยา    วิทยาลัยเทคนิคพะเยา
   นักศึกษา    1. นางสาวนราตรีกูล ราชยา
   นักศึกษา    2. นางสาวเฟื่องฟ้า แซ่วื่อ
   นักศึกษา    3. นางสาวกนกกาญจน์ บุญมา
   นักศึกษา    4. นางสาวอาทิตยา เผ่ากันท๊ะ
   นักศึกษา    5. นางสาวสุธารินี ใฝ่จิตร
   นักศึกษา    6. นายสมชาย วันเพ็ญ
   ครูผู้ควบคุม    7. นายอโณทัย พันธะไชย