3. ประเภทวิชาพาณิชยกรรม/ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ
     3.3. สาขาวิชาการตลาด
         3.3.2. ทักษะกลยุทธ์การตลาดเชิงสร้างสรรค์ (Creative Marketing Strategy) ระดับ ปวส. ประเภท ทีม
         กติกา / เอกสารที่เกี่ยวข้อง
              -ไม่มีข้อมูล-
         สอบถามข้อมูลการแข่งขัน
              -ไม่มีข้อมูล-
         กรรมการจัดการแข่งขัน
              นางผกาภรณ์ บุสบง    ประธานกรรมการจัดการแข่งขัน    วิทยาลัยเทคโนโลยีไชยพันธ์พงษ์
              นายชัยยุทธ แก้วประภา    กรรมการและเลขานุการจัดการแข่งขัน    วิทยาลัยเทคนิคพะเยา
         กรรมการตัดสิน
              นางปราณี มงคลกุล    ประธานกรรมการตัดสิน    วิทยาลัยเทคนิคพะเยา
              นางสาวนงค์นุช สีสะใบ    กรรมการตัดสิน    วิทยาลัยเทคนิคพะเยา
              นายอโณทัย พันธะไชย    กรรมการตัดสิน    วิทยาลัยเทคนิคพะเยา
              นางแสงเดือน อินทร์ลือ    กรรมการตัดสิน    วิทยาลัยเทคโนโลยีพะเยา
              นางสาวกนกวรรณ กองกิจ    กรรมการและเลขานุการตัดสิน    วิทยาลัยเทคนิคพะเยา
         สถานที่จัดการแข่งขัน
              -ไม่มีข้อมูล-
         เวลาจัดการแข่งขัน
              -ไม่มีข้อมูล-
         ผู้เข้าร่วมการแข่งขัน
   1. อศจ.พะเยา    วิทยาลัยเทคนิคพะเยา
   นักศึกษา    1. นางสาวจีรณา จันทร์แสง
   นักศึกษา    2. นายราชสีห์ อุ่นภู
   นักศึกษา    3. นายอนันตชัย วัฒนานิมิต
   นักศึกษา    4. นางสาวญาณัจฉรา อินต๊ะสาร
   ครูผู้ควบคุม    5. นางสาวนงค์นุช สีสะใบ