3. ประเภทวิชาพาณิชยกรรม/ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ
     3.3. สาขาวิชาการตลาด
         3.3.1. ทักษะการนำเสนอขายสินค้า (The Marketing Challenge) ระดับ ปวช. ประเภท ทีม
         กติกา / เอกสารที่เกี่ยวข้อง
              -ไม่มีข้อมูล-
         สอบถามข้อมูลการแข่งขัน
              -ไม่มีข้อมูล-
         กรรมการจัดการแข่งขัน
              นางผกาภรณ์ บุสบง    ประธานกรรมการจัดการแข่งขัน    วิทยาลัยเทคโนโลยีไชยพันธ์พงษ์
              นายชัยยุทธ แก้วประภา    กรรมการและเลขานุการจัดการแข่งขัน    วิทยาลัยเทคนิคพะเยา
         กรรมการตัดสิน
              นางปราณี มงคลกุล    ประธานกรรมการตัดสิน    วิทยาลัยเทคนิคพะเยา
              นายอโณทัย พันธะไชย    กรรมการตัดสิน    วิทยาลัยเทคนิคพะเยา
              นางสาวกนกวรรณ กองกิจ    กรรมการตัดสิน    วิทยาลัยเทคนิคพะเยา
              นางสาวนิโลบล ปวงงาม    กรรมการตัดสิน    วิทยาลัยเทคนิคดอกคำใต้
              นางแสงเดือน อินทร์ลือ    กรรมการตัดสิน    วิทยาลัยเทคโนโลยีพะเยา
              นางสาวนงค์นุช สีสะใบ    กรรมการและเลขานุการตัดสิน    วิทยาลัยเทคนิคพะเยา
         สถานที่จัดการแข่งขัน
              -ไม่มีข้อมูล-
         เวลาจัดการแข่งขัน
              -ไม่มีข้อมูล-
         ผู้เข้าร่วมการแข่งขัน
   1. อศจ.พะเยา    วิทยาลัยเทคนิคพะเยา
   นักศึกษา    1. นางสาวกัญญาณัฐ ภูสีดิน
   นักศึกษา    2. นางสาวสุภัทรา พันธุ์บุญมา
   นักศึกษา    3. นางสาวสสิธร ผลกิจ
   นักศึกษา    4. นางสาวกฤษติยาภรณ์ สันแก้ว
   ครูผู้ควบคุม    5. นางสาวกนกวรรณ กองกิจ
   2. อศจ.พะเยา    วิทยาลัยเทคนิคดอกคำใต้
   นักศึกษา    1. นางสาวนงนภัส ปิ่นแก้ว
   นักศึกษา    2. นางสาวกัญญาณัฐ ไชยยา
   นักศึกษา    3. นางสาวสาวิตรี มาดี
   ครูผู้ควบคุม    4. นางสาวนิโลบล ปวงงาม
   3. อศจ.พะเยา    วิทยาลัยเทคโนโลยีไชยพันธ์พงษ์
   นักศึกษา    1. นางสาวลักษิกา แซ่ว่าง
   นักศึกษา    2. นางสาวปรีย์วรา แซ่ย่าง
   นักศึกษา    3. นางสาววรกานต์ นววิบูลย์
   นักศึกษา    4. นางสาวพัชราพร จะแต๋
   ครูผู้ควบคุม    5. นายใหม่ นาระจิตต์
   4. อศจ.พะเยา    วิทยาลัยเทคโนโลยี พะเยา
   นักศึกษา    1. นางสาวจินตรา พุทธา
   นักศึกษา    2. นางสาวพิมพิดา ยาง
   นักศึกษา    3. นางสาวณัฐกานต์ กลมเกลี้ยง
   ครูผู้ควบคุม    4. นางแสงเดือน อินทร์ลือ