3. ประเภทวิชาพาณิชยกรรม/ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ
     3.1. สาขาวิชาการบัญชี
         3.1.2. ทักษะโปรแกรมสำเร็จรูปเพื่องานบัญชี ระดับ ปวส. ประเภท ทีม
         กติกา / เอกสารที่เกี่ยวข้อง
              -ไม่มีข้อมูล-
         สอบถามข้อมูลการแข่งขัน
              -ไม่มีข้อมูล-
         กรรมการจัดการแข่งขัน
              นางผกาภรณ์ บุสบง    ประธานกรรมการจัดการแข่งขัน    วิทยาลัยเทคโนโลยีไชยพันธ์พงษ์
              นายชัยยุทธ แก้วประภา    กรรมการและเลขานุการจัดการแข่งขัน    วิทยาลัยเทคนิคพะเยา
         กรรมการตัดสิน
              นางนงลักษณ์ สว่างใจธรรม    ประธานกรรมการตัดสิน    วิทยาลัยเทคนิคพะเยา
              นางสาวนันทิยา เผ่าอ้าย    กรรมการตัดสิน    วิทยาลัยเทคนิคเชียงคำ
              นางสาวนิศารัตน์ เสมอ    กรรมการตัดสิน    วิทยาลัยเทคนิคเชียงคำ
              นางอัมพาพันธ์ เงินเย็น    กรรมการตัดสิน    วิทยาลัยเทคนิคเชียงคำ
              นางณัฎฐธิดา จินมอญ    กรรมการตัดสิน    วิทยาลัยการอาชีพปง
              นายสุทธิภัทร พลศรีพิมพ์    กรรมการตัดสิน    วิทยาลัยการอาชีพปง
              นางอภิญญา กลัดสำเนียง    กรรมการตัดสิน    วิทยาลัยเทคนิคพะเยา
              นายบัญชา สิทธิตัน    กรรมการตัดสิน    วิทยาลัยเทคนิคพะเยา
              นางสาวทัศนีย์ ปฤษณา    กรรมการตัดสิน    วิทยาลัยเทคนิคพะเยา
              นางสาวสิริกัญญานี อินตา    กรรมการและเลขานุการตัดสิน    วิทยาลัยเทคนิคพะเยา
              นางสาวปัทมา คำยอด    กรรมการตัดสิน    วิทยาลัยเทคนิคดอกคำใต้
         สถานที่จัดการแข่งขัน
              -ไม่มีข้อมูล-
         เวลาจัดการแข่งขัน
              -ไม่มีข้อมูล-
         ผู้เข้าร่วมการแข่งขัน
   1. อศจ.พะเยา    วิทยาลัยเทคนิคพะเยา
   นักศึกษา    1. นางสาวพรพรหม สุขแสง
   นักศึกษา    2. นางสาวดารารัตน์ ฮุยเป้า
   ครูผู้ควบคุม    3. นางอภิญญา กลัดสำเนียง
   2. อศจ.พะเยา    วิทยาลัยเทคนิคเชียงคำ
   นักศึกษา    1. นางสาวมณีเกศ วนาลัยเจริญจิต
   นักศึกษา    2. นางสาวธัญญารัตน์ เข็มสิทธิ์
   ครูผู้ควบคุม    3. นางอัมพาพันธ์ เงินเย็น
   3. อศจ.พะเยา    วิทยาลัยเทคนิคดอกคำใต้
   นักศึกษา    1. นางสาวศิริพร สมศรี
   นักศึกษา    2. นางสาวหญิง กองมณีวงศ์
   ครูผู้ควบคุม    3. นางสาวอัจฉราพินท์ มะลิวงค์