3. ประเภทวิชาพาณิชยกรรม/ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ
     3.1. สาขาวิชาการบัญชี
         3.1.1. ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ในงานบัญชี ระดับ ปวช. ประเภท ทีม
         กติกา / เอกสารที่เกี่ยวข้อง
              -ไม่มีข้อมูล-
         สอบถามข้อมูลการแข่งขัน
              -ไม่มีข้อมูล-
         กรรมการจัดการแข่งขัน
              นางผกาภรณ์ บุสบง    ประธานกรรมการจัดการแข่งขัน    วิทยาลัยเทคโนโลยีไชยพันธ์พงษ์
              นายชัยยุทธ แก้วประภา    กรรมการและเลขานุการจัดการแข่งขัน    วิทยาลัยเทคนิคพะเยา
         กรรมการตัดสิน
              นางอภิญญา กลัดสำเนียง    ประธานกรรมการตัดสิน    วิทยาลัยเทคนิคพะเยา
              นางสาวปิยวรรณ หาญใจ    กรรมการตัดสิน    วิทยาลัยเทคนิคเชียงคำ
              นางสาวฐิติยา สุรินธรรม    กรรมการตัดสิน    วิทยาลัยเทคนิคเชียงคำ
              นางจริยา วงค์จันทร์ตา    กรรมการตัดสิน    วิทยาลัยเทคนิคเชียงคำ
              นางสาวมัณฑนา เลิศตระกูลพนา    กรรมการตัดสิน    วิทยาลัยเทคนิคดอกคำใต้
              นางสาวอัจฉราพินท์ มะลิวงค์    กรรมการตัดสิน    วิทยาลัยเทคนิคดอกคำใต้
              นางสาวอารีย์รัช ใจกว้าง    กรรมการตัดสิน    วิทยาลัยการอาชีพปง
              ่นางสาวอมรรัตน์ ธนะวงค์    กรรมการตัดสิน    วิทยาลัยการอาชีพปง
              นางนงลักษณ์ สว่างใจธรรม    กรรมการตัดสิน    วิทยาลัยเทคนิคพะเยา
              นางสาวสิริกัญญานี อินตา    กรรมการตัดสิน    วิทยาลัยเทคนิคพะเยา
              นางสาวทัศนีย์ ปฤษณา    กรรมการตัดสิน    วิทยาลัยเทคนิคพะเยา
              นายบัญชา สิทธิตัน    กรรมการและเลขานุการตัดสิน    วิทยาลัยเทคนิคพะเยา
         สถานที่จัดการแข่งขัน
              -ไม่มีข้อมูล-
         เวลาจัดการแข่งขัน
              -ไม่มีข้อมูล-
         ผู้เข้าร่วมการแข่งขัน
   1. อศจ.พะเยา    วิทยาลัยเทคนิคพะเยา
   นักศึกษา    1. นายวชิรวิทย์ กันทะวัง
   นักศึกษา    2. นางสาวระวิวรรณ เป็งคะดี
   ครูผู้ควบคุม    3. นางอภิญญา กลัดสำเนียง
   2. อศจ.พะเยา    วิทยาลัยเทคนิคเชียงคำ
   นักศึกษา    1. นางสาวสิริพร วิทยา
   นักศึกษา    2. นางสาวศกาวรัตน์ โพธิ์ตะทอง
   ครูผู้ควบคุม    3. นางจริยา วงค์จันทร์ตา
   3. อศจ.พะเยา    วิทยาลัยการอาชีพปง
   นักศึกษา    1. นางสาวดวงกมล ดอกคำ
   นักศึกษา    2. นางสาวเจนจิรา จันทร์สุข
   ครูผู้ควบคุม    3. นางสาวอารีย์รัช ใจกว้าง