2. วิชาเทคนิคพื้นฐาน
     2.1. ทักษะงานฝึกฝีมือ
         2.1.1. ทักษะงานฝึกฝีมือ ระดับ ปวช. ประเภท เดี่ยว
         กติกา / เอกสารที่เกี่ยวข้อง
              -ไม่มีข้อมูล-
         สอบถามข้อมูลการแข่งขัน
              -ไม่มีข้อมูล-
         กรรมการจัดการแข่งขัน
              นางผกาภรณ์ บุสบง    ประธานกรรมการจัดการแข่งขัน    วิทยาลัยเทคโนโลยีไชยพันธ์พงษ์
              นายชัยยุทธ แก้วประภา    กรรมการและเลขานุการจัดการแข่งขัน    วิทยาลัยเทคนิคพะเยา
         กรรมการตัดสิน
              นายนพรัตน์ จันทร์สุริยา    ประธานกรรมการตัดสิน    วิทยาลัยเทคนิคพะเยา
              นายจตุรงค์ อุปะละ    กรรมการตัดสิน    วิทยาลัยเทคนิคเชียงคำ
              นายนฤเบศ ขานเพราะ    กรรมการตัดสิน    วิทยาลัยเทคนิคเชียงคำ
              นายสุริยา ขันทะตัน    กรรมการตัดสิน    วิทยาลัยเทคนิคเชียงคำ
              นายพุทธินันท์ อินอื่น    กรรมการตัดสิน    วิทยาลัยเทคนิคดอกคำใต้
              นายวิทยา วงศยา    กรรมการตัดสิน    วิทยาลัยการอาชีพปง
              นายณัฐชนน เผ่าบ้านฝาง    กรรมการตัดสิน    วิทยาลัยการอาชีพปง
              นายกิตติสัณห์ ญาณะ    กรรมการตัดสิน    วิทยาลัยการอาชีพปง
              นายสุทธิพงษ์ กองทอง    กรรมการและเลขานุการตัดสิน    วิทยาลัยเทคนิคพะเยา
         สถานที่จัดการแข่งขัน
              -ไม่มีข้อมูล-
         เวลาจัดการแข่งขัน
              -ไม่มีข้อมูล-
         ผู้เข้าร่วมการแข่งขัน
   1. อศจ.พะเยา    วิทยาลัยเทคนิคพะเยา
   นักศึกษา    1. นายธนวัฒน์ ปัญญา
   ครูผู้ควบคุม    2. นายสุทธิพงษ์ กองทอง
   2. อศจ.พะเยา    วิทยาลัยเทคนิคเชียงคำ
   นักศึกษา    1. นายวินิทร แซ่เล้า
   ครูผู้ควบคุม    2. นายนฤเบศ ขานเพราะ
   3. อศจ.พะเยา    วิทยาลัยเทคนิคดอกคำใต้
   นักศึกษา    1. นายบุรฉัตร มิตรวงค์
   ครูผู้ควบคุม    2. นายพุทธินันท์ อินอื่น
   4. อศจ.พะเยา    วิทยาลัยการอาชีพปง
   นักศึกษา    1. นายจักรพงศ์ ประสมนาม
   ครูผู้ควบคุม    2. นายวิทยา วงศยา