1. ประเภทวิชาอุตสาหกรรม
     1.9. สาขาวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
         1.9.2. ทักษะการติดตั้งเครื่องปรับอากาศ ระดับ ปวช. ประเภท เดี่ยว
         กติกา / เอกสารที่เกี่ยวข้อง
              -ไม่มีข้อมูล-
         สอบถามข้อมูลการแข่งขัน
              -ไม่มีข้อมูล-
         กรรมการจัดการแข่งขัน
              นางผกาภรณ์ บุสบง    ประธานกรรมการจัดการแข่งขัน    วิทยาลัยเทคโนโลยีไชยพันธ์พงษ์
              นายชัยยุทธ แก้วประภา    กรรมการและเลขานุการจัดการแข่งขัน    วิทยาลัยเทคนิคพะเยา
         กรรมการตัดสิน
              นายไพรัช กลัดสำเนียง    ประธานกรรมการตัดสิน    วิทยาลัยเทคนิคพะเยา
              นายไกรฤกษ์ อะโนโพธิ    กรรมการตัดสิน    วิทยาลัยเทคนิคเชียงคำ
              นายอำนาจ เขื่อนแก้ว    กรรมการตัดสิน    วิทยาลัยเทคนิคดอกคำใต้
              นายอภิวัฒน์ เสนปิน    กรรมการตัดสิน    วิทยาลัยการอาชีพปง
              นายชิโนรส สุทธิตานนท์    กรรมการตัดสิน    วิทยาลัยเทคนิคพะเยา
              นายศุภชัย สมปาน    กรรมการตัดสิน    วิทยาลัยเทคนิคพะเยา
              นายสมทบ จินารักษ์    กรรมการและเลขานุการตัดสิน    วิทยาลัยการอาชีพปง
         สถานที่จัดการแข่งขัน
              -ไม่มีข้อมูล-
         เวลาจัดการแข่งขัน
              -ไม่มีข้อมูล-
         ผู้เข้าร่วมการแข่งขัน
   1. อศจ.พะเยา    วิทยาลัยเทคนิคพะเยา
   นักศึกษา    1. นายขวัญ ชัยวุฒิ
   นักศึกษา    2. นายกฤษณพงศ์ ทวีโล
   ครูผู้ควบคุม    3. นายศุภชัย สมปาน
   2. อศจ.พะเยา    วิทยาลัยเทคนิคเชียงคำ
   นักศึกษา    1. นายธวัชชัย บัวหลวง
   นักศึกษา    2. นายเอกมล เคนพล
   ครูผู้ควบคุม    3. นายไกรฤกษ์ อะโนโพธิ
   3. อศจ.พะเยา    วิทยาลัยเทคนิคดอกคำใต้
   นักศึกษา    1. นายเพทาย พิณคุณวดี
   นักศึกษา    2. นายเจษฎาพร ชาติท่าค้อ
   ครูผู้ควบคุม    3. นายสถาพร ใจคำ
   4. อศจ.พะเยา    วิทยาลัยการอาชีพปง
   นักศึกษา    1. นายณัฐวุฒิ แก้วการ
   นักศึกษา    2. นายยี่ ลุงชู้
   ครูผู้ควบคุม    3. นายอภิวัฒน์ เสนปิน