1. ประเภทวิชาอุตสาหกรรม
     1.9. สาขาวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
         1.9.1. ทักษะการติดตั้งไฟฟ้าและควบคุมไฟฟ้า ระดับ ปวช. ประเภท ทีม
         กติกา / เอกสารที่เกี่ยวข้อง
              -ไม่มีข้อมูล-
         สอบถามข้อมูลการแข่งขัน
              -ไม่มีข้อมูล-
         กรรมการจัดการแข่งขัน
              นางผกาภรณ์ บุสบง    ประธานกรรมการจัดการแข่งขัน    วิทยาลัยเทคโนโลยีไชยพันธ์พงษ์
              นายชัยยุทธ แก้วประภา    กรรมการและเลขานุการจัดการแข่งขัน    วิทยาลัยเทคนิคพะเยา
         กรรมการตัดสิน
              นายสมยศ สุวรรณรัตน์    ประธานกรรมการตัดสิน    วิทยาลัยเทคนิคพะเยา
              นายวีระศักดิ์ ลายสาน    กรรมการตัดสิน    วิทยาลัยเทคนิคพะเยา
              นายกัมปนาท ภู่ทองหล่อ    กรรมการตัดสิน    วิทยาลัยเทคนิคเชียงคำ
              นางวนิดา นิลสิงขรณ์    กรรมการตัดสิน    วิทยาลัยเทคนิคดอกคำใต้
              นายอานุภาพ วรรณะเครือ    กรรมการตัดสิน    วิทยาลัยการอาชีพปง
              นายวิทยา ปัญญาวงศ์    กรรมการและเลขานุการตัดสิน    วิทยาลัยเทคนิคพะเยา
         สถานที่จัดการแข่งขัน
              -ไม่มีข้อมูล-
         เวลาจัดการแข่งขัน
              -ไม่มีข้อมูล-
         ผู้เข้าร่วมการแข่งขัน
   1. อศจ.พะเยา    วิทยาลัยเทคนิคพะเยา
   นักศึกษา    1. นายณัชพงศ์ ก๋าอินตา
   นักศึกษา    2. นายณัฏฐ์สิทธิ์ เทียนแก้ว
   ครูผู้ควบคุม    3. นายวีระศักดิ์ ลายสาน
   2. อศจ.พะเยา    วิทยาลัยเทคนิคเชียงคำ
   นักศึกษา    1. นางสาววทันยา อำขำ
   นักศึกษา    2. นายกฤษดา อนุสุริยา
   นักศึกษา    3. นายเจตนา เเซ่ลี
   ครูผู้ควบคุม    4. นายกัมปนาท ภู่ทองหล่อ
   3. อศจ.พะเยา    วิทยาลัยเทคนิคดอกคำใต้
   นักศึกษา    1. นายภูริวัฒน์ ศรีโคกกรวด
   นักศึกษา    2. นายธีรภัทร เรือนมูล
   ครูผู้ควบคุม    3. นายอำนาจ เขื่อนแก้ว
   4. อศจ.พะเยา    วิทยาลัยการอาชีพปง
   นักศึกษา    1. นาย ภัทรพล อิ่นติ๊บ
   นักศึกษา    2. นายธนธร จินะมอญ
   นักศึกษา    3. นายธีรภัทร ใจพรมมา
   ครูผู้ควบคุม    4. นายอานุภาพ วรรณะเครือ