1. ประเภทวิชาอุตสาหกรรม
     1.8. สาขาวิชาเทคนิคโลหะ
         1.8.1. ทักษะการเชื่อม SMAW & GTAW & GMAW ระดับ ปวส. ประเภท ทีม
         กติกา / เอกสารที่เกี่ยวข้อง
              -ไม่มีข้อมูล-
         สอบถามข้อมูลการแข่งขัน
              -ไม่มีข้อมูล-
         กรรมการจัดการแข่งขัน
              นางผกาภรณ์ บุสบง    ประธานกรรมการจัดการแข่งขัน    วิทยาลัยเทคโนโลยีไชยพันธ์พงษ์
              นายชัยยุทธ แก้วประภา    กรรมการและเลขานุการจัดการแข่งขัน    วิทยาลัยเทคนิคพะเยา
         กรรมการตัดสิน
              นายพัฒน์ชัย พรมทา    ประธานกรรมการตัดสิน    วิทยาลัยเทคนิคพะเยา
              นายปรัชญาณัชญ์ ดวงใจ    กรรมการตัดสิน    วิทยาลัยเทคนิคพะเยา
              นายกิตติสัณห์ ญาณะ    กรรมการตัดสิน    วิทยาลัยการอาชีพปง
              นายณัฐชนนท์ เผ่าบ้านฝาง    กรรมการตัดสิน    วิทยาลัยการอาชีพปง
              นายวิทยา วงศยา    กรรมการตัดสิน    วิทยาลัยการอาชีพปง
              นายขวัญ คำลือ    กรรมการและเลขานุการตัดสิน    วิทยาลัยเทคนิคพะเยา
         สถานที่จัดการแข่งขัน
              -ไม่มีข้อมูล-
         เวลาจัดการแข่งขัน
              -ไม่มีข้อมูล-
         ผู้เข้าร่วมการแข่งขัน
   1. อศจ.พะเยา    วิทยาลัยเทคนิคพะเยา
   นักศึกษา    1. นายชัยกฤษ กลมไล
   นักศึกษา    2. นายออมทรัพย์ ศักดิ์ศรชัย
   ครูผู้ควบคุม    3. นายขวัญ คำลือ
   2. อศจ.พะเยา    วิทยาลัยการอาชีพปง
   นักศึกษา    1. นายธันวา ร้องเก็ด
   นักศึกษา    2. นายสุรพงศ์ แซ่หาญ
   นักศึกษา    3. นายจรูญพันธ์ุ ปันโน
   ครูผู้ควบคุม    4. นายณัฐชนน เผ่าบ้านฝาง