1. ประเภทวิชาอุตสาหกรรม
     1.7. สาขาวิชาช่างเชื่อมโลหะ
         1.7.2. ทักษะงานตรวจสอบและทดสอบวัสดุงานเชื่อม ระดับ ปวช. ประเภท ทีม
         กติกา / เอกสารที่เกี่ยวข้อง
              -ไม่มีข้อมูล-
         สอบถามข้อมูลการแข่งขัน
              -ไม่มีข้อมูล-
         กรรมการจัดการแข่งขัน
              -ไม่มีข้อมูล-
         กรรมการตัดสิน
              นายปรัชญาณัชญ์ ดวงใจ    ประธานกรรมการตัดสิน    วิทยาลัยเทคนิคพะเยา
              นายขวัญ คำลือ    กรรมการตัดสิน    วิทยาลัยเทคนิคพะเยา
              นายณัฐชนนท์ เผ่าบ้านฝาง    กรรมการตัดสิน    วิทยาลัยการอาชีพปง
              นายพัฒน์ชัย พรมทา    กรรมการและเลขานุการตัดสิน    วิทยาลัยเทคนิคพะเยา
         สถานที่จัดการแข่งขัน
              -ไม่มีข้อมูล-
         เวลาจัดการแข่งขัน
              -ไม่มีข้อมูล-
         ผู้เข้าร่วมการแข่งขัน
              -ไม่มีข้อมูล-