1. ประเภทวิชาอุตสาหกรรม
     1.6. สาขาวิชาเทคนิคการผลิต, สาขาวิชาเทคนิคอุตสาหกรรม, สาขาวิชาเขียนแบบเครื่องกล
         1.6.1. ทักษะมาตรวิทยามิติ ระดับ ปวส. ประเภท ทีม
         กติกา / เอกสารที่เกี่ยวข้อง
              -ไม่มีข้อมูล-
         สอบถามข้อมูลการแข่งขัน
              -ไม่มีข้อมูล-
         กรรมการจัดการแข่งขัน
              นางผกาภรณ์ บุสบง    ประธานกรรมการจัดการแข่งขัน    วิทยาลัยเทคโนโลยีไชยพันธ์พงษ์
              นายชัยยุทธ แก้วประภา    กรรมการและเลขานุการจัดการแข่งขัน    วิทยาลัยเทคนิคพะเยา
         กรรมการตัดสิน
              นายสุวัจน์ ห้อธิวงศ์    ประธานกรรมการตัดสิน    วิทยาลัยเทคนิคพะเยา
              นายนพคุณ คำดี    กรรมการตัดสิน    วิทยาลัยเทคนิคพะเยา
              นายธนกิจ เกี้ยวฝั้น    กรรมการตัดสิน    วิทยาลัยเทคนิคดอกคำใต้
              นายเอกวรินทร์ อินหลี    กรรมการและเลขานุการตัดสิน    วิทยาลัยเทคนิคพะเยา
         สถานที่จัดการแข่งขัน
              -ไม่มีข้อมูล-
         เวลาจัดการแข่งขัน
              -ไม่มีข้อมูล-
         ผู้เข้าร่วมการแข่งขัน
   1. อศจ.พะเยา    วิทยาลัยเทคนิคพะเยา
   นักศึกษา    1. นางสาวณิชชาพัชร์ ถนัดเลื่อย
   นักศึกษา    2. นางสาวเกตุศินีย์ ผัดดี
   ครูผู้ควบคุม    3. นายเอกวรินทร์ อินหลี