1. ประเภทวิชาอุตสาหกรรม
     1.5. สาขาวิชาช่างกลโรงงาน/สาขาวิชาช่างซ่อมบำรุง/สาขาวิชาเขียนแบบเครื่องกล
         1.5.2. ทักษะงานวัดละเอียด ระดับ ปวช. ประเภท ทีม
         กติกา / เอกสารที่เกี่ยวข้อง
              -ไม่มีข้อมูล-
         สอบถามข้อมูลการแข่งขัน
              -ไม่มีข้อมูล-
         กรรมการจัดการแข่งขัน
              นางผกาภรณ์ บุสบง    ประธานกรรมการจัดการแข่งขัน    วิทยาลัยเทคโนโลยีไชยพันธ์พงษ์
              นายชัยยุทธ แก้วประภา    กรรมการและเลขานุการจัดการแข่งขัน    วิทยาลัยเทคนิคพะเยา
         กรรมการตัดสิน
              นายเชาว์ ปั้นบุญ    ประธานกรรมการตัดสิน    วิทยาลัยเทคนิคพะเยา
              นายเจนวิทย์ จมมา    กรรมการตัดสิน    วิทยาลัยเทคนิคดอกคำใต้
              นายภาณุพงศ์ วงศ์แก้ว    กรรมการตัดสิน    วิทยาลัยเทคนิคพะเยา
              นายธนกิจ เกี้ยวฝั้น    กรรมการและเลขานุการตัดสิน    วิทยาลัยเทคนิคดอกคำใต้
         สถานที่จัดการแข่งขัน
              -ไม่มีข้อมูล-
         เวลาจัดการแข่งขัน
              -ไม่มีข้อมูล-
         ผู้เข้าร่วมการแข่งขัน
   1. อศจ.พะเยา    วิทยาลัยเทคนิคพะเยา
   นักศึกษา    1. นางสาวกัญญาวีร์ ไชยมงคล
   นักศึกษา    2. นายพลพล ทองทิพย์
   ครูผู้ควบคุม    3. นายภาณุพงศ์ วงศ์แก้ว
   2. อศจ.พะเยา    วิทยาลัยเทคนิคดอกคำใต้
   นักศึกษา    1. นายอัครพล ส่งศรี
   นักศึกษา    2. นายปิยะชาติ สุตา
   ครูผู้ควบคุม    3. นายธนกิจ เกี้ยวฝั้น