1. ประเภทวิชาอุตสาหกรรม
     1.5. สาขาวิชาช่างกลโรงงาน/สาขาวิชาช่างซ่อมบำรุง/สาขาวิชาเขียนแบบเครื่องกล
         1.5.1. ทักษะงานกลึงชิ้นงาน ระดับ ปวช. ประเภท เดี่ยว
         กติกา / เอกสารที่เกี่ยวข้อง
              -ไม่มีข้อมูล-
         สอบถามข้อมูลการแข่งขัน
              -ไม่มีข้อมูล-
         กรรมการจัดการแข่งขัน
              นางผกาภรณ์ บุสบง    ประธานกรรมการจัดการแข่งขัน    วิทยาลัยเทคโนโลยีไชยพันธ์พงษ์
              นายชัยยุทธ แก้วประภา    กรรมการและเลขานุการจัดการแข่งขัน    วิทยาลัยเทคนิคพะเยา
         กรรมการตัดสิน
              นายชิตชัย แสงสว่าง    ประธานกรรมการตัดสิน    วิทยาลัยเทคนิคพะเยา
              นายเจนวิทย์ จมมา    กรรมการตัดสิน    วิทยาลัยเทคนิคดอกคำใต้
              นายพีระวัฒน์ จอมตัว    กรรมการตัดสิน    วิทยาลัยเทคนิคพะเยา
              นายธนกิจ เกี้ยวฝั้น    กรรมการและเลขานุการตัดสิน    วิทยาลัยเทคนิคดอกคำใต้
         สถานที่จัดการแข่งขัน
              -ไม่มีข้อมูล-
         เวลาจัดการแข่งขัน
              -ไม่มีข้อมูล-
         ผู้เข้าร่วมการแข่งขัน
   1. อศจ.พะเยา    วิทยาลัยเทคนิคพะเยา
   นักศึกษา    1. นายอลงกรณ์ ผ่องชุุ่ม
   ครูผู้ควบคุม    2. นายพีระวัฒ จอมตัว
   2. อศจ.พะเยา    วิทยาลัยเทคนิคดอกคำใต้
   นักศึกษา    1. นายนฤเบศ ยาสมุทร
   ครูผู้ควบคุม    2. นายเจนวิทย์ จมมา