1. ประเภทวิชาอุตสาหกรรม
     1.20. สาขาวิชาช่างโยธา/ สาขาวิชาช่างก่อสร้าง
         1.20.1. ทักษะงานคอนกรีต ระดับ ปวส. ประเภท ทีม
         กติกา / เอกสารที่เกี่ยวข้อง
              -ไม่มีข้อมูล-
         สอบถามข้อมูลการแข่งขัน
              -ไม่มีข้อมูล-
         กรรมการจัดการแข่งขัน
              นางผกาภรณ์ บุสบง    ประธานกรรมการจัดการแข่งขัน    วิทยาลัยเทคโนโลยีไชยพันธ์พงษ์
              นายชัยยุทธ แก้วประภา    กรรมการและเลขานุการจัดการแข่งขัน    วิทยาลัยเทคนิคพะเยา
         กรรมการตัดสิน
              นายเริงศักดิ์ คนเที่ยง    ประธานกรรมการตัดสิน    วิทยาลัยเทคนิคพะเยา
              นายชนะภัย บุญมา    กรรมการตัดสิน    วิทยาลัยเทคนิคพะเยา
              นายชานนท์ ใจมั่น    กรรมการตัดสิน    วิทยาลัยการอาชีพปง
              นางนวพร สิงห์แก้ววงค์    กรรมการและเลขานุการตัดสิน    วิทยาลัยเทคนิคพะเยา
         สถานที่จัดการแข่งขัน
              -ไม่มีข้อมูล-
         เวลาจัดการแข่งขัน
              -ไม่มีข้อมูล-
         ผู้เข้าร่วมการแข่งขัน
   1. อศจ.พะเยา    วิทยาลัยเทคนิคพะเยา
   นักศึกษา    1. นายกิตติพงษ์ หล้าเฟย
   นักศึกษา    2. นายณัฐชนน สัตย์ซื่อ
   นักศึกษา    3. นายปฏิพัทธิ์ วงค์ขัติย์
   นักศึกษา    4. นายนราเดช พงษเอก
   ครูผู้ควบคุม    5. นางนวพร สิงห์แก้ววงค์