1. ประเภทวิชาอุตสาหกรรม
     1.2. สาขาวิชาเทคนิคเครื่องกล
         1.2.3. ทักษะงานจักรยานยนต์ไฟฟ้า ระดับ ปวช./ปวส. ประเภท ทีม
         กติกา / เอกสารที่เกี่ยวข้อง
              -ไม่มีข้อมูล-
         สอบถามข้อมูลการแข่งขัน
              -ไม่มีข้อมูล-
         กรรมการจัดการแข่งขัน
              นางผกาภรณ์ บุสบง    ประธานกรรมการจัดการแข่งขัน    วิทยาลัยเทคโนโลยีไชยพันธ์พงษ์
              นายชัยยุทธ แก้วประภา    กรรมการและเลขานุการจัดการแข่งขัน    วิทยาลัยเทคนิคพะเยา
         กรรมการตัดสิน
              นายสุวรรณ ใจเที่ยง    ประธานกรรมการตัดสิน    วิทยาลัยเทคนิคพะเยา
              นายอุบล ฟูคำมี    กรรมการตัดสิน    วิทยาลัยเทคนิคพะเยา
              ว่าที่ ร.ต.เกรียงศักดิ์ ฉลาด    กรรมการตัดสิน    วิทยาลัยเทคนิคพะเยา
              นายนพคุณ ไชยหาญ    กรรมการตัดสิน    วิทยาลัยเทคนิคพะเยา
              นายอรรถพันธ์ ทะปัญญา    กรรมการและเลขานุการตัดสิน    วิทยาลัยเทคนิคเชียงคำ
         สถานที่จัดการแข่งขัน
              -ไม่มีข้อมูล-
         เวลาจัดการแข่งขัน
              -ไม่มีข้อมูล-
         ผู้เข้าร่วมการแข่งขัน
   1. อศจ.พะเยา    วิทยาลัยเทคนิคเชียงคำ
   นักศึกษา    1. นายวรฤทธิ์ คติญาติ
   นักศึกษา    2. นายวัชรพล พิชญเตโช
   นักศึกษา    3. นายวรปรัชญ์ เขียวสด
   ครูผู้ควบคุม    4. นายอรรถพันธ์ ทะปัญญา