1. ประเภทวิชาอุตสาหกรรม
     1.2. สาขาวิชาเทคนิคเครื่องกล
         1.2.2. ทักษะงานยานยนต์ดีเซล ระดับ ปวส. ประเภท ทีม
         กติกา / เอกสารที่เกี่ยวข้อง
              -ไม่มีข้อมูล-
         สอบถามข้อมูลการแข่งขัน
              -ไม่มีข้อมูล-
         กรรมการจัดการแข่งขัน
              นางผกาภรณ์ บุสบง    ประธานกรรมการจัดการแข่งขัน    วิทยาลัยเทคโนโลยีไชยพันธ์พงษ์
              นายชัยยุทธ แก้วประภา    กรรมการและเลขานุการจัดการแข่งขัน    วิทยาลัยเทคนิคพะเยา
         กรรมการตัดสิน
              นายสุวรรณ ใจเที่ยง    ประธานกรรมการตัดสิน    วิทยาลัยเทคนิคพะเยา
              นายเทิดศักดิ์ นุ่งจุ้ง    กรรมการตัดสิน    วิทยาลัยเทคนิคดอกคำใต้
              นายอภิชาติ กันชนะ    กรรมการตัดสิน    วิทยาลัยเทคนิคเชียงคำ
              นายอุบล ฟูคำมี    กรรมการตัดสิน    วิทยาลัยเทคนิคพะเยา
              นายนพคุณ ไชยหาญ    กรรมการตัดสิน    วิทยาลัยเทคนิคพะเยา
              นายนิรุติ สว่างใจธรรม    กรรมการและเลขานุการตัดสิน    วิทยาลัยเทคนิคพะเยา
         สถานที่จัดการแข่งขัน
              -ไม่มีข้อมูล-
         เวลาจัดการแข่งขัน
              -ไม่มีข้อมูล-
         ผู้เข้าร่วมการแข่งขัน
   1. อศจ.พะเยา    วิทยาลัยเทคนิคพะเยา
   นักศึกษา    1. นายภานุเชษฐ์ ดุเหว่า
   นักศึกษา    2. นายคชานุกรณ์ มะลิวัลย์
   นักศึกษา    3. นายชยานันท์ มูลเดิน
   ครูผู้ควบคุม    4. นายนิรุติ สว่างใจธรรม
   2. อศจ.พะเยา    วิทยาลัยเทคนิคเชียงคำ
   นักศึกษา    1. นายภูมิเดชา สุภามูล
   นักศึกษา    2. นายปาราเมศ บัวแดง
   นักศึกษา    3. นายธนากร อโนทัย
   ครูผู้ควบคุม    4. นายวชิรพันธุ์ บรรลือ
   3. อศจ.พะเยา    วิทยาลัยการอาชีพปง
   นักศึกษา    1. นายทินภัทร เพิ่มพูล
   นักศึกษา    2. นายภูวดล ผาคอย
   นักศึกษา    3. นายนพณัฐ อินทนิล
   ครูผู้ควบคุม    4. นายณัฐพล จารี