1. ประเภทวิชาอุตสาหกรรม
     1.2. สาขาวิชาเทคนิคเครื่องกล
         1.2.1. ทักษะงานยานยนต์แก๊สโซลีน ระดับ ปวส. ประเภท ทีม
         กติกา / เอกสารที่เกี่ยวข้อง
              -ไม่มีข้อมูล-
         สอบถามข้อมูลการแข่งขัน
              -ไม่มีข้อมูล-
         กรรมการจัดการแข่งขัน
              นางผกาภรณ์ บุสบง    ประธานกรรมการจัดการแข่งขัน    วิทยาลัยเทคโนโลยีไชยพันธ์พงษ์
              นายชั    กรรมการและเลขานุการจัดการแข่งขัน   
         กรรมการตัดสิน
              นายสุวรรณ ใจเที่ยง    ประธานกรรมการตัดสิน    วิทยาลัยเทคนิคพะเยา
              นายณัฐพล จารี    กรรมการตัดสิน    วิทยาลัยการอาชีพปง
              นายมนตรี แก้วมาเมือง    กรรมการตัดสิน    วิทยาลัยเทคนิคดอกคำใต้
              นายวชิรพันธ์ บรรลือ    กรรมการตัดสิน    วิทยาลัยเทคนิคเชียงคำ
              นายถวิล ติ๊บหน่อ    กรรมการตัดสิน    วิทยาลัยเทคนิคพะเยา
              นายประหยัด นาวา    กรรมการและเลขานุการตัดสิน    วิทยาลัยเทคนิคพะเยา
         สถานที่จัดการแข่งขัน
              -ไม่มีข้อมูล-
         เวลาจัดการแข่งขัน
              -ไม่มีข้อมูล-
         ผู้เข้าร่วมการแข่งขัน
   1. อศจ.พะเยา    วิทยาลัยเทคนิคพะเยา
   นักศึกษา    1. นายพีระพัฒน์ เจริญ
   นักศึกษา    2. นายภัทรพล อามง
   นักศึกษา    3. นายณัฐพล กาลพัฒน์
   ครูผู้ควบคุม    4. นายนพคุณ ไชยหาญ
   2. อศจ.พะเยา    วิทยาลัยเทคนิคเชียงคำ
   นักศึกษา    1. นายทักษ์ดนัย ศรีอุบล
   นักศึกษา    2. นายกฤติพงศ์ คะระเขื่อน
   นักศึกษา    3. นายภพธร ทองแดง
   ครูผู้ควบคุม    4. นายพิชิตพงษ์ ปราบโรค
   3. อศจ.พะเยา    วิทยาลัยการอาชีพปง
   นักศึกษา    1. นายชนะพงศ์ หาญพญาไพร
   นักศึกษา    2. นายเซ กิตติ
   นักศึกษา    3. นายทยากร แซ่โซ่ง
   ครูผู้ควบคุม    4. นายอรรถพล หล้าสมบูรณ์