1. ประเภทวิชาอุตสาหกรรม
     1.18. สาขาวิชาช่างก่อสร้าง/ สาขาวิชาช่างสำรวจ/ สาขาวิชาช่างโยธา
         1.18.2. ทักษะการสำรวจเพื่อการก่อสร้าง ระดับ ปวส. ประเภท ทีม
         กติกา / เอกสารที่เกี่ยวข้อง
              -ไม่มีข้อมูล-
         สอบถามข้อมูลการแข่งขัน
              -ไม่มีข้อมูล-
         กรรมการจัดการแข่งขัน
              นางผกาภรณ์ บุสบง    ประธานกรรมการจัดการแข่งขัน    วิทยาลัยเทคโนโลยีไชยพันธ์พงษ์
              นายชัยยุทธ แก้วประภา    กรรมการและเลขานุการจัดการแข่งขัน    วิทยาลัยเทคนิคพะเยา
         กรรมการตัดสิน
              นายเริงศักดิ์ คนเที่ยง    ประธานกรรมการตัดสิน    วิทยาลัยเทคนิคพะเยา
              นายชนะภัย บุญมา    กรรมการตัดสิน    วิทยาลัยเทคนิคพะเยา
              นายจตุรงค์ ชุมภูชนะภัย    กรรมการตัดสิน    วิทยาลัยการอาชีพปง
              นายอดุลย์ ปงลังกา    กรรมการและเลขานุการตัดสิน    วิทยาลัยเทคนิคพะเยา
         สถานที่จัดการแข่งขัน
              -ไม่มีข้อมูล-
         เวลาจัดการแข่งขัน
              -ไม่มีข้อมูล-
         ผู้เข้าร่วมการแข่งขัน
   1. อศจ.พะเยา    วิทยาลัยเทคนิคพะเยา
   นักศึกษา    1. นายณัฐนนท์ เขื่อนวัง
   นักศึกษา    2. นายทินบัติ นามเมือง
   นักศึกษา    3. นายจิรกิตติ์ คำป่าตัน
   นักศึกษา    4. นายวชิรวิทย์ อิ่นคำ
   ครูผู้ควบคุม    5. นายอดุลย์ ปงลังกา