1. ประเภทวิชาอุตสาหกรรม
     1.17. สาขาวิชาช่างก่อสร้าง
         1.17.3. ทักษะประมาณราคางานก่อสร้าง ระดับ ปวช.และปวส ประเภท ทีม
         กติกา / เอกสารที่เกี่ยวข้อง
              -ไม่มีข้อมูล-
         สอบถามข้อมูลการแข่งขัน
              -ไม่มีข้อมูล-
         กรรมการจัดการแข่งขัน
              นางผกาภรณ์ บุสบง    ประธานกรรมการจัดการแข่งขัน    วิทยาลัยเทคโนโลยีไชยพันธ์พงษ์
              นายชัยยุทธ แก้วประภา    กรรมการและเลขานุการจัดการแข่งขัน    วิทยาลัยเทคนิคพะเยา
         กรรมการตัดสิน
              นายเริงศักดิ์ คนเที่ยง    ประธานกรรมการตัดสิน    วิทยาลัยเทคนิคพะเยา
              นายจตุรงค์ ชุมภูชนะภัย    กรรมการตัดสิน    วิทยาลัยการอาชีพปง
              นางสาวปวริศา กีรติยุทธ    กรรมการและเลขานุการตัดสิน    วิทยาลัยเทคนิคพะเยา
         สถานที่จัดการแข่งขัน
              -ไม่มีข้อมูล-
         เวลาจัดการแข่งขัน
              -ไม่มีข้อมูล-
         ผู้เข้าร่วมการแข่งขัน
   1. อศจ.พะเยา    วิทยาลัยเทคนิคพะเยา
   นักศึกษา    1. นางสาวพชรอร อินต๊ะนา
   นักศึกษา    2. นางสาวรัชดาภรณ์ ไชยมงคล
   นักศึกษา    3. นายปิยังกูล เบิกบาน
   นักศึกษา    4. นายธนากร หายทุกข์
   นักศึกษา    5. นายพัสกร ปั้นบุญ
   นักศึกษา    6. นายธีรภัทร เทพบุตร
   ครูผู้ควบคุม    7. นางสาวปวริศา กีรติยุทธ
   ครูผู้ควบคุม    8. นายเริงศักดิ์ คนเที่ยง
   2. อศจ.พะเยา    วิทยาลัยการอาชีพปง
   นักศึกษา    1. นางสาวศศิประภา ทวีจันทร์
   นักศึกษา    2. นางสาวศุภิชญา กัญญา
   นักศึกษา    3. นายรณพีร์ บินดุหมาน
   นักศึกษา    4. นายสายเพชร กองอิ่น
   นักศึกษา    5. นายกฤติพงศ์ ทองเอก
   นักศึกษา    6. นายจิรายุส ปาส่วน
   ครูผู้ควบคุม    7. นายจตุรงค์ ชุมภูชนะภัย
   ครูผู้ควบคุม    8. นายกิตติพันธ์ บ้านสระ