1. ประเภทวิชาอุตสาหกรรม
     1.16. สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์/สาขาวิชาเทคนิคคอมพิวเตอร์
         1.16.2. ทักษะการพัฒนาสื่อมัลติมีเดีย ระดับ ปวช./ปวส. ประเภท ทีม
         กติกา / เอกสารที่เกี่ยวข้อง
              -ไม่มีข้อมูล-
         สอบถามข้อมูลการแข่งขัน
              -ไม่มีข้อมูล-
         กรรมการจัดการแข่งขัน
              นางผกาภรณ์ บุสบง    ประธานกรรมการจัดการแข่งขัน    วิทยาลัยเทคโนโลยีไชยพันธ์พงษ์
              นายชัยยุทธ แก้วประภา    กรรมการและเลขานุการจัดการแข่งขัน    วิทยาลัยเทคนิคพะเยา
         กรรมการตัดสิน
              นายธนรัฐ อินต๊ะสาร    ประธานกรรมการตัดสิน    วิทยาลัยเทคนิคพะเยา
              นายนันท์ ก้อคำ    กรรมการตัดสิน    วิทยาลัยเทคนิคเชียงคำ
              นายอนุสรณ์ บุญเจริญปัญญา    กรรมการตัดสิน    วิทยาลัยเทคนิคดอกคำใต้
              นายปริญญา นามวิชัย    กรรมการตัดสิน    วิทยาลัยการอาชีพปง
              นายสาริษฐ์ ศรีใจ    กรรมการและเลขานุการตัดสิน    วิทยาลัยเทคนิคพะเยา
         สถานที่จัดการแข่งขัน
              -ไม่มีข้อมูล-
         เวลาจัดการแข่งขัน
              -ไม่มีข้อมูล-
         ผู้เข้าร่วมการแข่งขัน
   1. อศจ.พะเยา    วิทยาลัยเทคนิคพะเยา
   นักศึกษา    1. นายเมธาสิทธิ์ ป้องปก
   นักศึกษา    2. นายภานุพันธ์ อัมพุธ
   ครูผู้ควบคุม    3. นายสาริษฐ์ ศรีใจ