1. ประเภทวิชาอุตสาหกรรม
     1.16. สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์/สาขาวิชาเทคนิคคอมพิวเตอร์
         1.16.1. ทักษะการจัดการ Cloud Computing ระดับ ปวส. ประเภท ทีม
         กติกา / เอกสารที่เกี่ยวข้อง
              -ไม่มีข้อมูล-
         สอบถามข้อมูลการแข่งขัน
              -ไม่มีข้อมูล-
         กรรมการจัดการแข่งขัน
              นางผกาภรณ์ บุสบง    ประธานกรรมการจัดการแข่งขัน    วิทยาลัยเทคโนโลยีไชยพันธ์พงษ์
              นายชัยยุทธ แก้วประภา    กรรมการและเลขานุการจัดการแข่งขัน    วิทยาลัยเทคนิคพะเยา
         กรรมการตัดสิน
              นายบัญชา สายสุริยะ    ประธานกรรมการตัดสิน    วิทยาลัยเทคนิคพะเยา
              นายนันท์ ก้อคำ    กรรมการตัดสิน    วิทยาลัยเทคนิคเชียงคำ
              นายอนุสรณ์ บุญเจริญปัญญา    กรรมการตัดสิน    วิทยาลัยเทคนิคดอกคำใต้
              นายธนากร จุมปา    กรรมการตัดสิน    วิทยาลัยการอาชีพปง
              นายธนรัฐ อินต๊ะสาร    กรรมการและเลขานุการตัดสิน    วิทยาลัยเทคนิคพะเยา
         สถานที่จัดการแข่งขัน
              -ไม่มีข้อมูล-
         เวลาจัดการแข่งขัน
              -ไม่มีข้อมูล-
         ผู้เข้าร่วมการแข่งขัน
   1. อศจ.พะเยา    วิทยาลัยเทคนิคพะเยา
   นักศึกษา    1. นายธนกฤต สมบูรณ์
   นักศึกษา    2. นายธนพล ยิ่งเลิศ
   ครูผู้ควบคุม    3. นายธนรัฐ อินต๊ะสาร