1. ประเภทวิชาอุตสาหกรรม
     1.15. สาขาวิชาเทคนิคคอมพิวเตอร์/ สาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
         1.15.1. ทักษะการเขียนโปรแกรมควบคุมอุปกรณ์ IoT ระดับ ปวช. ประเภท ทีม
         กติกา / เอกสารที่เกี่ยวข้อง
              -ไม่มีข้อมูล-
         สอบถามข้อมูลการแข่งขัน
              -ไม่มีข้อมูล-
         กรรมการจัดการแข่งขัน
              นางผกาภรณ์ บุสบง    ประธานกรรมการจัดการแข่งขัน    วิทยาลัยเทคโนโลยีไชยพันธ์พงษ์
              นายชัยยุทธ แก้วประภา    กรรมการและเลขานุการจัดการแข่งขัน    วิทยาลัยเทคนิคพะเยา
         กรรมการตัดสิน
              นายจักรชัย ปิงเมือง    ประธานกรรมการตัดสิน    วิทยาลัยเทคนิคพะเยา
              นายจักรกริช กิ่งแก้ว    กรรมการตัดสิน    วิทยาลัยเทคนิคเชียงคำ
              นายอดิศักดิ์ ศรียะ    กรรมการตัดสิน    วิทยาลัยเทคนิคพะเยา
              นายอนุสรณ์ บุญเจริญปัญญา    กรรมการและเลขานุการตัดสิน    วิทยาลัยเทคนิคดอกคำใต้
              นายธนากร จุมปา    กรรมการตัดสิน    วิทยาลัยการอาชีพปง
         สถานที่จัดการแข่งขัน
              -ไม่มีข้อมูล-
         เวลาจัดการแข่งขัน
              -ไม่มีข้อมูล-
         ผู้เข้าร่วมการแข่งขัน
   1. อศจ.พะเยา    วิทยาลัยเทคนิคดอกคำใต้
   นักศึกษา    1. นางสาวณภัสฐิญาภรณ์ เขมนันทิภาคย์
   นักศึกษา    2. นางสาวพัชราพร ตรึกตรอง
   นักศึกษา    3. นาย นายภูบดินทร์ สมศรี
   ครูผู้ควบคุม    4. นายอนุสรณ์ บุญเจริญปัญญา